Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 00237/2023/PM.VTU DIMITRIS A 9398656 5BJW2 04/02/2023 16:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
2 23009224/CVHHQN PETROLIMEX 20 9352585 XVUX9 04/02/2023 16:40 CANG HON GAI View
3 00236/2023/PM.VTU GIA THANH 68 9298442 3WIW 04/02/2023 16:00 CANG BA RIA VUNG TAU View
4 23009148/HCM SILVER SCORPIO 9867293 3EXG6 05/02/2023 03:00 CANG NHA BE (HCM) View
5 23009252/HCM THAI BINH OIL 9626833 XVUM2 05/02/2023 08:00 TONG CTY DAU VIETNAM View
6 23006687/HCM MAERSK SONGKHLA 9840726 9V6006 05/02/2023 03:00 CANG CAT LAI (HCM) View
7 23008825/HCM SENNA 5 9133707 HSB5523 03/02/2023 16:30 CTY MTV DAUKHI HCM View
8 23008341/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 04/02/2023 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
9 009/02/23/CVHHNT-NT LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 04/02/2023 13:30 CANG NHA TRANG(KH) View
10 23009275/DNI THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 04/02/2023 16:28 CANG GO DAU (P.THAI) View
11 23009249/HPG PROSPER 9159268 JVSW5 04/02/2023 16:12 PTSC DINH VU View
12 23005501/HPG VINAFCO 28 9128984 3WTG 04/02/2023 16:10 CANG CHUA VE (HP) View
13 0018923/QNI ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 04/02/2023 16:13 CANG DQUAT-BEN PHAO View
14 230204002/DNG EVER CONSIST 9919450 3E2121 04/02/2023 10:08 CANG DA NANG View
15 230204001/DNG Hải Hà 558 9647966 3WJG9 04/02/2023 08:06 CANG DA NANG View
16 00235/2023/PM.VTU BUXFAVOURITE 9150212 A8TQ4 04/02/2023 15:00 GEMALINK View
17 00234/2023/PM.VTU MAI DUONG 126 8665739 3WUQ 04/02/2023 15:00 Cảng tổng hợp Cái Mép View
18 00233/2023/PM.VTU Ngọc Minh 45 9703136 3WKL9 04/02/2023 14:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
19 00232/2023/PM.VTU IAN H 9189500 D5IR9 04/02/2023 14:00 CANG QT CAI MEP View
20 23008589/HPG GLORY MAJESTY 9894026 9V6739 04/02/2023 15:26 CANG DOAN XA - HP View
Showing 1 - 20 of 261.427 results
of 13.072