Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23009252/HCM THAI BINH OIL 9626833 XVUM2 05/02/2023 08:00 TONG CTY DAU VIETNAM View
2 23006687/HCM MAERSK SONGKHLA 9840726 9V6006 05/02/2023 03:00 CANG CAT LAI (HCM) View
3 23008825/HCM SENNA 5 9133707 HSB5523 03/02/2023 16:30 CTY MTV DAUKHI HCM View
4 23008341/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 04/02/2023 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
5 009/02/23/CVHHNT-NT LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 04/02/2023 13:30 CANG NHA TRANG(KH) View
6 23009275/DNI THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 04/02/2023 16:28 CANG GO DAU (P.THAI) View
7 23009249/HPG PROSPER 9159268 JVSW5 04/02/2023 16:12 PTSC DINH VU View
8 23005501/HPG VINAFCO 28 9128984 3WTG 04/02/2023 16:10 CANG CHUA VE (HP) View
9 0018923/QNI ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 04/02/2023 16:13 CANG DQUAT-BEN PHAO View
10 230204002/DNG EVER CONSIST 9919450 3E2121 04/02/2023 10:08 CANG DA NANG View
11 230204001/DNG Hải Hà 558 9647966 3WJG9 04/02/2023 08:06 CANG DA NANG View
12 00235/2023/PM.VTU BUXFAVOURITE 9150212 A8TQ4 04/02/2023 15:00 GEMALINK View
13 00234/2023/PM.VTU MAI DUONG 126 8665739 3WUQ 04/02/2023 15:00 Cảng tổng hợp Cái Mép View
14 00233/2023/PM.VTU Ngọc Minh 45 9703136 3WKL9 04/02/2023 14:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
15 00232/2023/PM.VTU IAN H 9189500 D5IR9 04/02/2023 14:00 CANG QT CAI MEP View
16 23008589/HPG GLORY MAJESTY 9894026 9V6739 04/02/2023 15:26 CANG DOAN XA - HP View
17 00231/2023/PM.VTU LANG MAS III 8622854 JVBG2 04/02/2023 11:40 C CAI MEP TCCT (VT) View
18 00337/2023/VTU AN PHU 15 9626845 3WRX7 04/02/2023 16:30 CANG XD CU LAO TAO View
19 23008536/HPG YM INAUGURATION 9334002 BLHE 04/02/2023 15:37 DINH VU NAM HAI View
20 23008861/HPG YONG SHENG 9243813 VRCA4 04/02/2023 15:30 CANG NAM DINH VU View
Showing 1 - 20 of 261.423 results
of 13.072