Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 240146/QNM HOÀNG HẢI 268 9026942 3WLX 16/04/2024 14:52 CANG KY HA (Q.NAM) View
2 1823.2024/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 16/04/2024 14:59 CANG THACH THOI KG View
3 2741.2024/KGG.PQ SUPERDONG VI 9702819 3WLA 16/04/2024 14:56 CANG BAI VONG KGIANG View
4 24046853/DNI Điền Phát 68 8669216 XVYL 16/04/2024 14:56 CANG DONG NAI View
5 24045289/HTH SHANG DE WU YI SHAN 9994955 BPHU2 16/04/2024 14:50 CANG VUNG ANG(HTINH) View
6 1822.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 18 9945801 XVII2 16/04/2024 14:48 CANG HA TIEN KG View
7 24046658/HPG PACIFIC GRACE 9154828 3FQJ7 16/04/2024 14:39 CANG NAM DINH VU View
8 24046739/HPG HONG YUN YONG HENG 8357916 V3JC3 16/04/2024 14:27 HOANG DIEU (HP) View
9 24044719/HPG MARGARET RIVER BRIDGE 9550383 3EYL7 16/04/2024 14:45 TAN CANG HAI PHONG View
10 2740.2024/KGG.PQ SUPERDONG III 9622277 XVRH 16/04/2024 14:45 CANG BAI VONG KGIANG View
11 24044600/HPG INSPIRE 9760304 V7VU3 16/04/2024 14:10 TAN CANG HAI PHONG View
12 24044461/HPG ESTIMA 9808041 C6DT7 16/04/2024 14:38 TAN CANG HAI PHONG View
13 2739.2024/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 16/04/2024 14:39 CANG QUOC CHANH KG View
14 24046549/CVHHQN YU CHANG 128 9982603 3E2180 16/04/2024 14:15 CANG CAM PHA View
15 2738.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 16/04/2024 14:11 CANG BAI VONG KGIANG View
16 01094/2024/VTU HAI DUONG 139 9537343 3WXD7 16/04/2024 10:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
17 01096/2024/VTU BINH AN 9246126 3WND 16/04/2024 12:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
18 01095/2024/VTU EOS 4002 Nil Nil 16/04/2024 12:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
19 24045792/HCM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 16/04/2024 09:00 CANG VICT View
20 24046314/HCM STAR LINE 8926999 JVQE6 16/04/2024 02:00 CANG CONT SPITC View
Showing 1 - 20 of 342.708 results
of 17.136