Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 92/MTO BARLIAN 3309 BARLIAN BARLIAN 22/09/2021 12:26 CANG MY THO (L.AN) View
2 91/MTO REGENT 243 9558933 E6PA2 22/09/2021 12:25 CANG MY THO (L.AN) View
3 21090414/DNI AN VINH 18 8664967 XVGf3 22/09/2021 11:22 CANG DONG NAI View
4 03570/2021/PM.VTU COSCO SHIPPING ROSE 9785809 VRRZ9 22/09/2021 12:00 CANG QT CAI MEP View
5 03571/2021/PM.VTU PHUC HUNG 9385568 3WOE 22/09/2021 11:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
6 0166321/QNI AN PHU 15 9626845 3WRX7 22/09/2021 11:44 CANG DQUAT-BEN PHAO View
7 03710/2021/VTU CHÂU THÀNH SHIP 18 9615456 3WFN 22/09/2021 08:00 CANG BA RIA VUNG TAU View
8 21090033/HPG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 22/09/2021 10:54 CANG HAI AN View
9 21089889/HPG FAITHE 9132959 VRQW6 22/09/2021 00:00 CANG HAI PHONG View
10 054/09/21/CVHHNT-VP AAL FREMANTLE 9521095 D5OI8 22/09/2021 10:51 CANG THANHYEN VPHONG View
11 21090363/CVHHQN VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 22/09/2021 11:00 CANG CAM PHA View
12 388.21.NĐ.KS/CTO QUANG MINH 5 9547893 3WQM9 22/09/2021 10:01 CANG HOANG DIEU CTHO View
13 215.21.ĐDDH/CTO PHÚ MỸ 09 8739827 XVEB2 22/09/2021 04:58 DUYEN HAI TRA VINH View
14 21087748/HCM LADY OF LUCK 9160401 3EYW5 22/09/2021 08:30 CANG CAT LAI (HCM) View
15 21089680/HCM PREMIER 9299331 XVGI7 21/09/2021 15:00 CANG VICT View
16 21085826/HCM MAERSK NORDDAL 9894674 3EZM8 22/09/2021 08:30 CANG CAT LAI (HCM) View
17 21088930/HCM ITHA BHUM 9117131 HSBY2 22/09/2021 05:00 CANG CAT LAI (HCM) View
18 21088359/HCM NANTA BHUM 8813659 HSCI2 21/09/2021 15:05 CANG CAT LAI (HCM) View
19 21090102/HCM PHUC THUAN 39 9487328 XVNA 22/09/2021 10:00 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
20 21090311/HCM ALPHA 9560998 3WMI9 22/09/2021 09:15 KHU NEO VUNG TAU View
Showing 1 - 20 of 194.273 results
of 9.714