Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 24091953/HCM DAMAN 8922670 5IM208 21/07/2024 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
2 24090260/HCM MAERSK JIANGYIN 9360245 9V8106 22/07/2024 06:00 CANG CAT LAI (HCM) View
3 526.2024.ND/KGG SUPERDONG XI 9824485 XVSP9 21/07/2024 15:10 CANG NAM DU KGIANG View
4 02288/2024/VTU EVAY 9571002 D5FO9 21/07/2024 14:00 CANG CT HS TRUONG SA View
5 24092469/DNI STAR 62 9608568 3WJN9 21/07/2024 14:49 CANG GO DAU (P.THAI) View
6 5221.2024/KGG.PQ SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 21/07/2024 14:47 CANG BAI VONG KGIANG View
7 00767/2024/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO I 9840386 3WAA 21/07/2024 14:57 CANG TAUKHACH CONDAO View
8 24000681/CL/NAN NHÀ BÈ 11 9427419 XVLE7 21/07/2024 14:20 CANG CUA LO (NG.AN) View
9 3364.2024/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 21/07/2024 14:27 CANG THACH THOI KG View
10 525.2024.ND/KGG SUPERDONG II 8669072 XVFZ 21/07/2024 14:23 CANG NAM DU KGIANG View
11 5220.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 5 9855252 3WQC7 21/07/2024 14:10 CANG BAI VONG KGIANG View
12 5219.2024/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 21/07/2024 14:08 CANG QUOC CHANH KG View
13 5218.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 21/07/2024 14:07 CANG BAI VONG KGIANG View
14 24090467/CVHHQN LILA FUJI 9658680 5LNX5 21/07/2024 14:02 CANG CAM PHA View
15 24092224/HCM GREAT WALRUS 9450179 3WQU 21/07/2024 10:00 CANG NHA BE (HCM) View
16 24089780/HCM CUL QINGDAO 9958523 9V8954 20/07/2024 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
17 24089181/HCM DONGJIN CONFIDENT 9939266 D7XF 20/07/2024 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
18 24091502/HCM SITC INCHON 9528856 VRIJ5 21/07/2024 01:00 CANG CAT LAI (HCM) View
19 24089895/HCM SAWASDEE ALTAIR 9946635 V7A6141 20/07/2024 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
20 24089826/HCM SKY SUNSHINE 9854492 D5ST2 21/07/2024 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 1 - 20 of 362.859 results
of 18.143