Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 22000826/CL/NAN VIETSUN HARMONY 9551117 XVFI7 30/09/2022 16:34 CANG CUA LO (NG.AN) View
2 22000832/CL/NAN NAM THỊNH 26 9610925 3WHD 30/09/2022 16:24 CANG CUA LO (NG.AN) View
3 04086/2022/VTU VSP-EXPRESS 9674220 3WKC9 30/09/2022 15:30 CANG VIETSOV PETRO View
4 04084/2022/VTU KHANG DUONG 39 8665038 3WVI 30/09/2022 15:00 CANG CT HS TRUONG SA View
5 22088315/CVHHQN AMANI 9729910 9V8361 30/09/2022 16:14 CANG HON GAI View
6 22087412/HCM MIYUNHE 9228772 H3YW 30/09/2022 19:45 CANG CAT LAI (HCM) View
7 22087755/HCM BERGAMOT ACE 9403281 ZGAS5 30/09/2022 17:00 CANG SPCT (HCM) View
8 22083698/HCM ZHONG HANG SHENG 9243605 BVAG7 30/09/2022 16:45 CANG CAT LAI (HCM) View
9 22087894/HCM ITHA BHUM 9117131 HSBY2 30/09/2022 21:50 CANG CAT LAI (HCM) View
10 22087889/HCM SITC DANANG 9241009 H3TQ 30/09/2022 19:45 CANG CAT LAI (HCM) View
11 22087345/HCM KMTC INCHEON 9859911 3FHB3 30/09/2022 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
12 22087802/HCM TRUONG THANH 368 nil 3WFW7 30/09/2022 14:30 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
13 22088510/CVHHQN PETROLIMEX 16 9257723 3WZP 30/09/2022 14:31 CANG HON GAI View
14 22086448/HCM MOL SUCCESS 9472581 3FTZ5 30/09/2022 03:30 CANG CAT LAI (HCM) View
15 22088562/HPG HẢI HÀ 88 8628377 3WCL9 30/09/2022 16:23 CANG X DAU K99 View
16 220392/QNM CRYSTAL WAVE 9913303 3E2401 30/09/2022 16:11 CANG CHU LAI View
17 02124/2022/PM.VTU NORTHERN JAGUAR 9466972 CQIQ6 30/09/2022 17:00 CANG QT CAI MEP View
18 22088532/HPG SITC SHIDAO 9836086 VRSC6 30/09/2022 16:04 TAN CANG (189) View
19 22088537/HPG SITC LIANYUNGANG 9639634 VRKS6 30/09/2022 16:02 TAN CANG (189) View
20 22087664/HPG WAN HAI 102 9493303 9V7590 30/09/2022 16:19 TAN CANG HAI PHONG View
Showing 1 - 20 of 245.070 results
of 12.254