Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 21111253/CVHHQN XIN DONG GUAN 3 9132961 BRTM 01/12/2021 04:01 CANG CAI LAN View
2 04728/2021/VTU VUNG TAU 05 9783588 XVCR7 30/11/2021 21:00 CANG NK MO BACH HO View
3 04725/2021/VTU EVEREST 3 9494292 3WTM7 30/11/2021 19:00 CANG VIETSOV PETRO View
4 21111379/CVHHQN MINH ANH 05 9596648 3WED9 30/11/2021 23:36 CANG HON GAI View
5 21111228/CVHHQN HELENA 9241504 3FAC7 30/11/2021 22:41 CANG CAM PHA View
6 04335/2021/PM.VTU TAN CANG A10 9518816 XVCE7 30/11/2021 22:00 C CAI MEP TCCT (VT) View
7 04334/2021/PM.VTU TAN CANG A9 9448516 XVPR9 30/11/2021 22:00 C CAI MEP TCCT (VT) View
8 21111123/HCM PETROLIMEX 09 9359624 3WPG 01/12/2021 06:45 CANG NHA BE (HCM) View
9 199-2021.CM.DT/HUE MỸ KHÊ 8741882 3WOO 30/11/2021 20:46 CANG CHAN MAY (HUE) View
10 198-2021.CM.DT/HUE DALI 9070735 3ELH6 30/11/2021 20:43 CANG CHAN MAY (HUE) View
11 00073/2021/TV.VTU DERYOUNG SPRING 9301354 VRZR2 30/11/2021 21:30 BEN CANG TH THI VAI View
12 210507/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 30/11/2021 20:34 CANG CHU LAI View
13 045/11/21/CVHHNT-BN GREEN PEGASUS 9646869 H9LF 30/11/2021 17:00 CANG CAM RANH(K.HOA) View
14 01/12/21/CVHHNT-VP PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 30/11/2021 20:09 CANG VAN PHONG View
15 04727/2021/VTU SAO MAI 01 8008553 3WJA 30/11/2021 21:00 CANG NK MO BACH HO View
16 04724/2021/VTU GAS MONARCH 9151149 V7UY3 30/11/2021 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
17 21110950/CVHHQN Hải Nam 85 9400899 XVTR7 30/11/2021 18:51 CANG HON GAI View
18 00069/2021/TV.VTU V.L.23 9922067 HSB7553 30/11/2021 17:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
19 00067/2021/TV.VTU LILA MUMBAI 9253143 D5XT2 30/11/2021 17:00 CANG SP-PSA (V.TAU) View
20 00070/2021/TV.VTU PACIFIC VICTOR 9458456 VRNG6 30/11/2021 18:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
Showing 1 - 20 of 203.485 results
of 10.175