Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 02719/2023/PM.VTU HAIAN ROSE 9444962 XVKU7 08/12/2023 20:00 GEMALINK View
2 02716/2023/PM.VTU MSC IDA II 9224946 D5WM9 08/12/2023 16:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
3 02717/2023/PM.VTU ONE INNOVATION 9939137 5LKX7 08/12/2023 16:30 GEMALINK View
4 231208002/DNG WAN HAI 275 9493286 BHLF 08/12/2023 08:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
5 231208005/DNG ORIENTAL LUNA 9363443 3ETO3 08/12/2023 14:10 CANG DA NANG View
6 231208001/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 08/12/2023 07:44 CANG TIEN SA(D.NANG) View
7 231208004/DNG THANH LIÊM 09 9610846 XVWO 08/12/2023 14:30 CANG DA NANG View
8 23138693/HCM PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 09/12/2023 15:30 CANG NHA BE (HCM) View
9 23138027/HCM VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 08/12/2023 16:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
10 23138390/HCM HOANG TUAN 69 9511985 3WYX 08/12/2023 15:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
11 23138933/HPG HỢP NHẤT 856 9669292 3WLB9 08/12/2023 16:23 CANG VAT CACH (HP) View
12 23138241/DNI A STAR 9159816 TRAO5 08/12/2023 11:16 CANG GO DAU (P.THAI) View
13 03771/2023/VTU SONG DINH 01 8416891 XVSJ 08/12/2023 20:00 CANG VIETSOV PETRO View
14 03764/2023/VTU ARDMORE SEAVANTAGE 9637076 V7CD9 08/12/2023 09:00 CANG CU LAO TAO VT View
15 23138935/HPG TUẤN CƯỜNG 88 9608489 XVLJ9 08/12/2023 16:21 CANG HAI PHONG View
16 020/12/23/CVHHNT-BN PHƯƠNG NAM 57 8656477 3WKU 08/12/2023 14:30 CANG CAM RANH(K.HOA) View
17 23138916/HCM PACIFIC 18 7810325 3WDG9 08/12/2023 15:00 CANG SOAI RAP (DT) View
18 23138475/HCM HOANG TRIEU 69 9548093 XVIR 08/12/2023 14:30 CANG NHA BE (HCM) View
19 018/12/23/CVHHNT-BN VINACOMIN HALONG 9581813 3WBO9 06/12/2023 11:50 CANG CAM RANH(K.HOA) View
20 23138430/HCM MTT SAISUNEE 9813852 9MRO9 08/12/2023 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 1 - 20 of 318.554 results
of 15.928