Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 00481/2023/BTN HAI DUONG 67 9627796 XVVA7 09/06/2023 09:54 CANG DAU KHI BINH THUAN View
2 23061700/CVHHQN ALPHA FREEDOM 9722364 SVCF7 09/06/2023 10:23 CANG CAM PHA View
3 23060327/HCM WAN HAI 291 9871385 9V6511 09/06/2023 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
4 23061173/HCM SITC YUANMING 9932866 VRUV8 09/06/2023 09:40 CANG CAT LAI (HCM) View
5 23061225/HCM TIGER LIANYUNGANG 9543122 VRUP3 09/06/2023 09:00 CANG CAT LAI (HCM) View
6 23059033/HCM HE JIN 9138252 BOYA3 09/06/2023 14:30 CANG CAT LAI (HCM) View
7 23055944/HCM EVER CONFORM 9913846 3E3441 08/06/2023 18:00 CANG CAT LAI (HCM) View
8 23058644/HCM NANTA BHUM 8813659 HSCI2 08/06/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
9 1322.23.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 09/06/2023 10:17 CANG RACH GIA KG View
10 23061026/HCM POS BANGKOK 9859648 3FDX9 08/06/2023 14:30 TAN CANG HIEP PHUOC View
11 23057173/HCM POSEN 9349887 DEBE2 08/06/2023 06:00 CANG CONT SPITC View
12 2362.2023/KGG.PQ SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 09/06/2023 10:02 CANG BAI VONG KGIANG View
13 2361.2023/KGG.PQ SUPERDONG III 9622277 XVRH 09/06/2023 09:56 CANG BAI VONG KGIANG View
14 23062390/HCM ĐẠI PHÚC 19 9555448 3WCD 09/06/2023 09:00 CANG SAI GON KV III View
15 23061574/HCM GSL AFRICA 9473626 A8VG2 08/06/2023 14:30 CANG CONT SPITC View
16 23061103/HCM FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 08/06/2023 00:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
17 23060614/HCM ZHONG GU BEI HAI 9842358 BODO3 07/06/2023 18:00 CANG VICT View
18 1485.2023/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 09/06/2023 09:48 CANG HA TIEN KG View
19 23057196/HCM INGENUITY 9790892 V7MG8 07/06/2023 16:30 TAN CANG HIEP PHUOC View
20 23054613/HCM MERATUS JAYAGIRI 9213117 YCVT2 09/06/2023 06:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 1 - 20 of 284.941 results
of 14.248