Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 220188/QNM GREEN PACIFIC 9441752 3WYN7 25/05/2022 15:44 CANG CHU LAI View
2 22045004/HTH PHU AN 369 9430466 3WQI 25/05/2022 15:55 CANG VUNG ANG(HTINH) View
3 0479-NĐ/2022/QNN LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 25/05/2022 15:57 CANG QUI NHON(BDINH) View
4 00718/2022/TV.VTU HOÀNG THIÊN PHÚ 88 9563249 XVUD2 25/05/2022 15:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
5 22045099/HPG MINH ANH 02 9431367 3WTC 25/05/2022 14:56 CANG NAM DINH VU View
6 22045027/HPG GOLDSTAR VENUS 9289881 D7WA 25/05/2022 14:22 DAP View
7 22044712/HPG JRS CORVUS 9339105 3EFT7 25/05/2022 15:04 VIP GREEN PORT View
8 220189/QNM THANH TRUNG 36 9601479 3WTB 25/05/2022 15:20 CANG KY HA (Q.NAM) View
9 00717/2022/TV.VTU DUBAI SUN 9426740 V7TO6 25/05/2022 15:10 CANG PHU MY (V.TAU) View
10 00715/2022/TV.VTU THỊNH LONG 26 9796078 3WSF9 25/05/2022 11:30 CANG POSCO SS VINA View
11 62.22.ĐDTV/CTO VIET THUAN 11-01 9958195 XVRG2 25/05/2022 14:28 DUYEN HAI TRA VINH View
12 048/05/22/CVHHNT-BN HONG BANG 68 9774173 3WOW9 25/05/2022 08:19 CANG BA NGOI (K.HOA) View
13 22044749/HCM THANH CONG 36 9557460 3WAN 25/05/2022 09:16 CANG SPCT (HCM) View
14 22044924/CVHHQN PORT ANGELES 9367621 VRCW8 25/05/2022 12:45 CANG HON GAI View
15 22044262/CVHHQN SEA BRAVE 9223631 D5VH9 24/05/2022 19:51 CANG HON GAI View
16 01589/2022/VTU Hoàng Bảo 18 9548471 XVQG 25/05/2022 11:00 CANG CAT LO (BRVT) View
17 22044886/CVHHQN HENG HUA 9219458 HO8868 25/05/2022 13:45 CANG CAM PHA View
18 00370/2022/BTN VIET THUAN 215-06 9440318 XVFS7 25/05/2022 13:23 CANG BOT VINHTAN 1 View
19 08.22.NĐ.KS/ĐDHG/CTO AN HƯNG 36 9446245 XVTC 25/05/2022 11:55 CANG CAN THO View
20 22044555/HCM TRUNG NAM T 04 00000 00000 25/05/2022 11:30 CANG Z (HO CHI MINH) View
Showing 1 - 20 of 227.213 results
of 11.361