Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 22070194/CVHHQN GOLDEN STAR 9146900 3WMW 15/08/2022 16:48 CANG HON GAI View
2 22072351/HCM GREEN SEA 9552707 XVKP7 16/08/2022 17:45 CANG NHA BE (HCM) View
3 22069703/HTH CENTENNIAL HARMONY 9590838 HOKS 16/08/2022 19:13 CANG SON DUONG View
4 270.22.NĐ.KS/CTO NHÀ BÈ 11 9427419 XVLE7 16/08/2022 17:02 CANG CAN THO View
5 269.22.NĐ.KS/CTO AN VINH 18 8664967 XVGf3 16/08/2022 13:34 CANG CAN THO View
6 22071969/CVHHQN APIRADEE NAREE 9613410 9V6452 16/08/2022 18:51 CANG CAM PHA View
7 22071930/HCM SITC SHANDONG 9691113 VRNQ7 17/08/2022 06:45 CANG CAT LAI (HCM) View
8 22065925/HCM EVER CONCERT 9913834 3E3588 17/08/2022 00:00 CANG CAT LAI (HCM) View
9 22071964/HCM PHU DAT 15 9831660 3WNO7 16/08/2022 16:45 CANG NHA BE (HCM) View
10 01773/2022/PM.VTU HOÀNG MINH NGUYÊN 18 8669008 XVEQ2 16/08/2021 16:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
11 01774/2022/PM.VTU VNL RUBY 938258 xvfr7 16/08/2022 16:45 TAN CANG CAI MEP ODA TERMINAL (TCOT) View
12 01772/2022/PM.VTU VNL EXPLORER 9343285 XVFC7 16/08/2022 16:00 TAN CANG CAI MEP ODA TERMINAL (TCOT) View
13 00669/2022/BTN SEA MEADOW 09 9261877 HPKS 16/08/2022 16:44 CANG DAU KHI BINH THUAN View
14 220816003/DNG EVER CROWN 9890886 3EEF9 16/08/2022 10:53 CANG DA NANG View
15 220816004/DNG HOÀNG DŨNG 568 9023158 3WKT 16/08/2022 14:33 CANG TIEN SA(D.NANG) View
16 00668/2022/BTN SEA MEADOW 06 9194103 3FGY2 16/08/2022 16:34 CANG DAU KHI BINH THUAN View
17 03528/2022/VTU HAI DUONG 26 9605762 XVZK7 16/08/2022 16:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
18 22071180/HPG BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 16/08/2022 15:33 TAN CANG HAI PHONG View
19 22072419/HPG CHÂU THÀNH SHIP 27 8664993 3WBK 16/08/2022 16:12 CANG HAI PHONG View
20 22070928/HPG GLORY SHENGDONG 9742027 VRQG7 16/08/2022 16:25 DINH VU NAM HAI View
Showing 1 - 20 of 239.031 results
of 11.952