Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 0091524/QNI HA THAO 27-BSL 9700598 3WHH9 14/06/2024 16:45 CANG DQUAT-BEN PHAO View
2 24075386/HCM VNL EXPLORER 9343285 XVFC7 14/06/2024 22:00 KHU TC GO DA (VT) View
3 24073193/QNH LONCOMILLA 9437385 5LPM2 14/06/2024 19:35 CANG CAI LAN View
4 24075318/HTH FORTIS AUSTRALIS 9834131 D5SU5 14/06/2024 20:55 CANG SON DUONG View
5 043/06/24/CVHHNT-BN GIA BAO 68 9647162 3WFB9 14/06/2024 17:57 CANG BA NGOI (K.HOA) View
6 150-2024.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 14/06/2024 20:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
7 24073823/HPG QUANG VINH STAR 9563988 XVCL 14/06/2024 17:35 CANG PETEC HAI PHONG View
8 01334/2024/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 15/06/2024 07:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
9 240614005/DNG SITC SHANGHAI 9712773 VROF8 14/06/2024 16:59 CANG DA NANG View
10 240246/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 14/06/2024 19:15 CANG CHU LAI View
11 01333/2024/PM.VTU ZIM NINGBO 9398400 A8SI5 14/06/2024 16:30 CANG QT CAI MEP View
12 01331/2024/PM.VTU MSC VANDYA 9484467 3FDW4 14/06/2024 15:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
13 039/06/24/CVHHNT-VP MORNING SALUTE 9691539 H3MM 14/06/2024 18:28 CANG VPCLBOT 1 View
14 0091424/QNI SAI GON SKY 9420095 XVKY7 14/06/2024 18:35 CANG DQUAT-BEN PHAO View
15 TTR 2406.113/THA PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 14/06/2024 16:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
16 TTR 2406.111/THA FENG DA 8658499 V3WX8 14/06/2024 16:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
17 TTR 2406.110/THA VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 14/06/2024 13:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
18 TTR 2406.109/THA NHÀ BÈ 10 9355381 XVEC7 14/06/2024 09:30 CANG LHD NGHI SON View
19 TTR 2406.107/THA PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 14/06/2024 08:30 CANG LHD NGHI SON View
20 TTR 2406.108/THA AU GEMINI 9186912 JZJK 14/06/2024 08:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 1 - 20 of 355.249 results
of 17.763