Thông tin version mới

Cập nhật nội dung:

(Build 10.09.2017)

 • - Cán bộ thủ tục cập nhật tên Cảng đến thay cho ZZZ (other, unknown) tại màn hình cấp GPRC;

 • - Xem Báo cáo kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, theo mẫu Cục HHVN;

 • - Sắp xếp lại thứ tự danh sách hồ sơ chờ đóng dấu (văn thư), và chờ ký số (lãnh đạo) theo Thời gian dự kiến tàu đến (rời) sớm nhất lên đầu danh sách.

 • - Cập nhật Tên lãnh đạo các Cảng vụ hàng hải lên góc trên bên phải màn hình làm việc.

(Build 28.07.2017)

 • - Nâng cấp phiên bản, chức năng ký số giấy phép;

 • - Bổ sung chức năng đồng bộ danh mục Cảng biển hàng hải Khu vực cảng biển, Bến cảng, Cầu cảng;

 • - Public trang Tra cứu giấy phép trên màn hình chính.

 • - Cập nhật chức danh lãnh đạo các Cảng vụ hàng hải.

 

(Build 05.01.2016)

 • - Nâng cấp phiên bản, bổ sung 02 thủ tục Tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào rời cảng biển;

 • Sửa lỗi trạng thái Đã đối chiếu của Bản khai chung, DS thuyền viên;

 • - Sửa lỗi không hiển thị nút đối chiếu của Bản khai khi Doanh nghiệp gửi bổ sung hồ sơ.

 •  

(Build 05.10.2015)

 • - Xử lý lỗi: Trỏ sai webservice hệ thống

 • Thay text: "Ngày giờ làm thủ tục" bằng "Thời gian nộp hồ sơ": Sửa trên cả 3 thủ tục, 2 vai trò

 • - Sửa lại module tìm kiếm: "Ngày làm thủ tục từ/đến" bởi "Ngày nộp hồ sơ từ/đến"

 • - Thay text: "Cảng đến" thay bằng "Cảng đến tiếp theo"

 •  Đổi tên Hủy giấy phép thành Hủy hồ sơ trong màn hình cấp giấy phép (Xuất cảnh, Quá cảnh)

(Build 22.09.2015)

 • - Xử lý bổ sung thông tin Cầu cảng trong Lệnh điều động, trường "Di chuyển tới"

(Build 11.09.2015)

 • - Thực hiện ẩn các nút chức năng đối chiếu hồ sơ sau khi Cán bộ thủ tục gửi yêu cầu "Bổ sung hồ sơ" đối với các bản khai cần đối chiếu

 • - Thực hiện loại bỏ malware hệ thống: "eye perform"

(Build 20.08.2015)

 • - Cán bộ thủ tục: Cho phép tìm kiếm hồ sơ theo tên đại lý tàu đến/ rời

(Build 18.08.2015)

 • - Xử lý hiển thị popup xác nhận "Duyệt" khi duyệt hồ sơ quá cảnh

 • - Xử lý hiển thị lý do cấp lại Lệnh điều động, giấy phép quá cảnh, giấy phép rời cảng

 • - Xử lý không cho phép chấp nhận hồ sơ khi bản khai an ninh, thông báo bị từ chối

 • - Xử lý bổ sung phản hồi của Bộ Giao Thông khi chấp nhận hồ sơ quá cảnh

 • - Xử lý hiển thị lý do hủy lệnh điều động đối với thủ tục quá cảnh, nhập cảnh

(Build 14.08.2015)

 • - Xử lý tìm kiếm Lệnh điều động trong "Kế hoạch điều động tàu" theo HÔ HIỆU

 • Sửa định dạng ngày/ tháng/ năm theo quy chuẩn chung: Phản hồi của các cơ quan chuyên ngành; Trường "ghi chú" cho các bản khai; Thời gian khai báo các bản khai

 • - Xử lý yêu cầu mới khi cán bộ thủ tục xử lý bổ sung bản khai:

 • 1. Thay đổi trạng thái bản khai trong Tab Thành phần hồ sơ/ Thông tin khai báo: "Sửa đổi bổ sung"

 • 2. Đổi màu (vàng) toàn bộ dòng bản khai "Sửa đổi bổ sung"

(Build 12.08.2015)

 • - Xử lý lỗi: Tên tàu, Quốc Tịch, Hô hiệu, IMO chưa cập nhật theo XB mới nhất. Thực hiện cập nhật theo thứ tự ưu tiên: 1. XB, 2. TB, 3. BKAN mới nhất

 • - Xử lý lỗi: CBTT: Không xem được lý do sửa đổi bổ sung khi yêu cầu bổ sung bản khai BKAN

 • - Xử lý lỗi: Báo cáo thống kê: Thông báo tình hình dự kiến neo đậu tàu không trích xuất được dữ liệu; sai ngày báo cáo; sai tên cảng vụ

(Build 07.08.2015)

 • - Xử lý lỗi: Thông báo chậm hoàn thành thủ tục: Không xem được lý do chậm hoàn thành thủ tục (CBTT: Chờ phê duyệt HTTT)

 • - Cập nhật DM chức danh thuyền viên (theo chỉ đạo của phó Cục trưởng ngày 24/7/2015)

 • - Xử lý lỗi: NC.KH: 1509592, CVHP  HTBGT từ chối hồ sơ, hệ thống NSW không nhận được

 • - Cập nhật DM cảng THSCT (SIAM CONTAINER TERMINAL - THAILAND)

(Build 30.7.2015)

 • - Xử lý lỗi: Thủ tục xuất cảnh: Thông tin khai báo sai khác với thành phần hồ sơ tại một số bản khai: Bản khai hành lý thuyền viên; Giấy khai báo y tế hàng hải; Bản khai hàng hóa nguy hiểm

 • Xử lý lỗi: Thủ tục quá cảnh: Thông tin khai báo sai khác với thành phần hồ sơ tại một số bản khai: Bản khai dự trữ của tàu; Bản khai hành lý thuyền viên

(Build 28.7.2015)

 • - Xử lý lỗi: Xuất cảnh - Bản khai hành lý hành khách hiển thi sai biểu tượng •  , người làm thủ tục không gửi bản khai này

(Build 27.7.2015)

 • - HOTFIX: Xử lý hiệu năng hệ thống, nâng cấp hạ tầng

 • - Xử lý các lỗi tác động bởi lỗi hiệu năng hệ thống:
  1. Quản lý thông tin tàu : không truy cập được
  2. XB: Ko load đc Cảng đến/Cảng đích/Mục đích đến cảng
  3. BKHH: Không load đc Cảng lập/ Cảng bốc dỡ/Quốc tịch

(Build 24.7.2015)

 • - Cập nhật DM cảng VNTNO, IMDGS
 • - Cập nhật Cảng đến, số thuyền viên, số hành khách, cảng rời trong giấy phép rời cảng theo bản khai chung mới nhất
 • - Thêm ngày cấp trong màn hình cấp giấy phép rời cảng
 • - Cập nhật cảng rời trong thông tin phê duyệt hoàn thành thủ tục theo bản khai chung mới nhất

(Build 20.7.2015)

 • - Sửa lỗi không trích xuất được cầu cảng khi cấp lệnh điều động xảy ra trên một số bến cảng

(Build 13.7.2015)

 • - Trích xuất thông tin bến cảng, cầu cảng từ xác báo mới nhất vào lệnh điều động
 • - Sửa lỗi Báo cáo thống kê dịch vụ công, Báo cáo thống kê dịch vụ công theo phòng ban & báo cáo thống kê tình hình nộp hồ sơ

(Build 07.7.2015)

 • - Cải thiện thời gian hiển thị message từ các cơ quan chuyên ngành
 • - Xử lý lỗi bản tin yêu cầu bổ sung gửi sang NSW
 • - Cập nhật chức danh thuyền viên, việt hóa tên chức danh
 • - Xử lý lỗi hiển thị trạng thái phê duyệt của các cơ quan chuyên ngành khác

(Build 04.7.2015)

 • - Cập nhật danh mục chức danh thuyền viên mới
 • - Xử lý lỗi thời gian đến không cập nhật trong lệnh điều động
 • - Xử lý lỗi tên cảng vụ Hàng Hải bị tràn (CVHH HCM) trong lệnh điều động

(Build 25.6.2015)

 • - Hiển thị nội dung các bản khai theo phiên bản mới nhất
 • - Hotfix lỗi NLTT gửi hồ sơ bổ sung nhưng CBCV không chấp nhận hồ sơ được
 • - Xử lý lỗi hồ sơ ở trạng thái yêu cầu bổ sung, không có nút tiếp nhận/ từ chối bản khai đối với BKAN, TB, XB trên các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh (TB) & quá cảnh
 • - Cấp GPQC: Dữ liệu đã lấy trực tiếp từ BKC

(Build 16.6.2015)

 • - Hot fix trạng thái xử lý CQ chuyên ngành.  

(Build 14.6.2015)

 • - Cập nhật hiển thị nút Thông báo chấp nhận trên hồ sơ Sửa đổi bổ sung (CB Kế hoạch)
 • - Cập nhật trạng thái hiển thị Kết quả phê duyệt của cơ quan QLNN
 • - Sửa lỗi đăng nhập với Tài khoản không thuộc cảng vụ, chức năng Quản lý thủ tục tàu biển.

(Build 13.6.2015)

 • - Thêm tiêu chí tìm kiếm theo Ngày giờ làm thủ tục trên danh sách (NC, XC, QC)
 • - Thêm trạng thái Yêu cầu bổ sung sửa đổi trên màn hình CB Kế hoạch (NC, XC, QC)
 • - Thêm tính năng TIN MỚI về các hồ sơ đã bổ sung, thông báo Doanh nghiệp gửi đến
 • - Đổi màu danh sách tàu thuyền NC, XC, QC được yêu cầu bổ sung sửa đổi
 • - Xem lại lý do yêu cầu bổ sung của CB Kế hoạch, Thủ tục.

(Build 10.6.2015)

 • - Cập nhật danh mục Khu vực cảng
 • - Cập nhật danh mục Cầu cảng
 • - Cập nhật danh mục Bến cảng
 •  

(Build 9.6.2015)

 • - Sửa hiển thị danh sách tàu thuyền Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh (Kế hoạch) (build 9.6.2015)
 • - Sửa hiển thị Mục Quản lý thông tin tàu - Kế hoạch điều động (build 9.6.2015) 
 • - Sửa hiển thị Mục Quản lý thông tin tàu - Giấy phép rời cảng
 • - Sửa hiển thị Mục Quản lý thông tin tàu - Giấy phép quá cảnh
 • - Fix bug đối chiếu Bản khai HH nguy hiểm trong thủ tục Tàu thuyền xuất cảnh. 

(Build 5.6.2015) 

 • - Kiểm tra tính hợp lệ của thông điệp dữ liệu trao đổi, thủ tục tàu thuyền nhập cảnh 
 • - Phân quyền theo từng Cảng vụ 
 •