Thông tin version mới

Cập nhật nội dung:

(Build 10.09.2017)

 • - Cán bộ thủ tục cập nhật tên Cảng đến thay cho ZZZ (other, unknown) tại màn hình cấp GPRC;

 • - Xem Báo cáo kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, theo mẫu Cục HHVN;

 • - Sắp xếp lại thứ tự danh sách hồ sơ chờ đóng dấu (văn thư), và chờ ký số (lãnh đạo) theo Thời gian dự kiến tàu đến (rời) sớm nhất lên đầu danh sách.

 • - Cập nhật Tên lãnh đạo các Cảng vụ hàng hải lên góc trên bên phải màn hình làm việc.

(Build 28.07.2017)

 • - Nâng cấp phiên bản, chức năng ký số giấy phép;

 • - Bổ sung chức năng đồng bộ danh mục Cảng biển hàng hải Khu vực cảng biển, Bến cảng, Cầu cảng;

 • - Public trang Tra cứu giấy phép trên màn hình chính.

 • - Cập nhật chức danh lãnh đạo các Cảng vụ hàng hải.

 

(Build 05.01.2016)

 • - Nâng cấp phiên bản, bổ sung 02 thủ tục Tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào rời cảng biển;

 • Sửa lỗi trạng thái Đã đối chiếu của Bản khai chung, DS thuyền viên;

 • - Sửa lỗi không hiển thị nút đối chiếu của Bản khai khi Doanh nghiệp gửi bổ sung hồ sơ.

 •  

(Build 05.10.2015)

 • - Xử lý lỗi: Trỏ sai webservice hệ thống

 • Thay text: "Ngày giờ làm thủ tục" bằng "Thời gian nộp hồ sơ": Sửa trên cả 3 thủ tục, 2 vai trò

 • - Sửa lại module tìm kiếm: "Ngày làm thủ tục từ/đến" bởi "Ngày nộp hồ sơ từ/đến"

 • - Thay text: "Cảng đến" thay bằng "Cảng đến tiếp theo"

 •  Đổi tên Hủy giấy phép thành Hủy hồ sơ trong màn hình cấp giấy phép (Xuất cảnh, Quá cảnh)

(Build 22.09.2015)

 • - Xử lý bổ sung thông tin Cầu cảng trong Lệnh điều động, trường "Di chuyển tới"

(Build 11.09.2015)

 • - Thực hiện ẩn các nút chức năng đối chiếu hồ sơ sau khi Cán bộ thủ tục gửi yêu cầu "Bổ sung hồ sơ" đối với các bản khai cần đối chiếu

 • - Thực hiện loại bỏ malware hệ thống: "eye perform"

(Build 20.08.2015)

 • - Cán bộ thủ tục: Cho phép tìm kiếm hồ sơ theo tên đại lý tàu đến/ rời

(Build 18.08.2015)

 • - Xử lý hiển thị popup xác nhận "Duyệt" khi duyệt hồ sơ quá cảnh

 • - Xử lý hiển thị lý do cấp lại Lệnh điều động, giấy phép quá cảnh, giấy phép rời cảng

 • - Xử lý không cho phép chấp nhận hồ sơ khi bản khai an ninh, thông báo bị từ chối

 • - Xử lý bổ sung phản hồi của Bộ Giao Thông khi chấp nhận hồ sơ quá cảnh

 • - Xử lý hiển thị lý do hủy lệnh điều động đối với thủ tục quá cảnh, nhập cảnh

(Build 14.08.2015)

 • - Xử lý tìm kiếm Lệnh điều động trong "Kế hoạch điều động tàu" theo HÔ HIỆU

 • Sửa định dạng n