Hiển thị bài viết Tin tức Hiển thị bài viết Tin tức

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hàng hải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

 

 
  1.  Hướng dẫn sử dụng dành cho Lãnh đạo (Tải xuống)
  2.  Hướng dẫn sử dụng dành cho Văn thư ( Tải xuống )
  3.  Hướng dẫn sử dụng dành cho Cán bộ Kế Hoạch (Tải xuống)
  4.  Hướng dẫn sử dụng dành cho Cán bộ Thủ Tục ( Tải xuống )
  5.  Hướng dẫn sử dụng dành cho Kế toán (Tải xuống)
  6.  Hướng dẫn cài đặt chữ ký số (Tải xuống)
  7.  Hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí cho NLTT (Tải xuống)
  8.  Hướng dẫn ký số tập trung HSM (Tải xuống)