Chi tiết tài liệu Hướng dẫn sử dụng đối với cán bộ Cảng vụ Hàng hải tải Tại đây.

Chi tiết tài liệu Hướng dẫn sử dụng chữ ký số dịch vụ công Hàng Hải Tại đây.