Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến

Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến Bộ Giao thông Vận tải là hệ thống thông tin thực hiện dịch vụ “một cửa” cho công dân, doanh nghiệp và cán bộ.

Công dân, doanh nghiệp sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi cơ quan nhà nước có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản và thuận tiện. Công dân, doanh nghiệp quản lý được hồ sơ cá nhân (thông tin cá nhân, giấy tờ số) và toàn bộ các giao dịch với cơ quan nhà nước thông qua việc nộp, theo dõi tình hình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ tại Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến. Ngoài ra, công dân và doanh nghiệp còn dễ dàng khai thác các dịch vụ công. Đối với các dịch vụ hành chính công tham gia Cơ chế hải quan một cửa, công dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Một cửa quốc gia, hồ sơ sẽ được chuyển về Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến Bộ Giao thông Vận tải để xử lý.

Cán bộ sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, xử lý hồ sơ, trả kết quả hồ sơ và thực hiện thống kê, báo cáo tùy theo vai trò được phân công.