Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
149321 1773881/HCM HOANG DUNG 568 3WKT 02/12/2017 09:25 CANG CUA LO (NG.AN) View
149322 00039/2017/CĐ.VTU SAO MAI 126 SM126 02/12/2017 09:29 CANG BA RIA VUNG TAU View
149323 1773783/HPG THUY AN 16 3WYB 02/12/2017 09:15 CANG HAI PHONG View
149324 1773885/QNH HONG BANG 68 3WOW9 02/12/2017 11:29 NM XI MANG HA LONG View
149325 1773886/HPG STAR 02-BLC 3WFL9 02/12/2017 09:02 CANG DOAN XA - HP View
149326 1772514/HCM GUANGZHOU TRADER 9761449 9HA4350 01/12/2017 17:48 CANG CAT LAI (HCM) View
149327 171202001/DNG PERTH BRIDGE 9236341 H3OI 02/12/2017 08:01 CANG DA NANG View
149328 1773483/CVHHQN FU YE 9124885 V3VH3 02/12/2017 06:58 CANG CAM PHA View
149329 025917/QNI LONG PHU 18 3WDF9 01/12/2017 22:31 CANG DQUAT-BEN PHAO View
149330 025817/QNI PTS HAI PHONG 02 XVCX 01/12/2017 22:31 CANG DQUAT-BEN PHAO View
149331 1773446/DNI ACACIA 9476599 3FAM2 01/12/2017 21:19 CANG GO DAU (P.THAI) View
149332 1773825/CVHHQN STAR 62 9608568 3WJN9 01/12/2017 19:17 CANG CAM PHA View
149333 1773616/CVHHQN VTC SUN 9146895 3WRF 01/12/2017 18:41 CANG CAM PHA View
149334 1773744/HCM BIENDONG TRADER 3WNH 01/12/2017 18:20 CANG PHU HUU View
149335 1773373/HCM NOSHIRO III 9278935 H3HC 01/12/2017 18:20 CANG BEN NGHE (HCM) View
149336 1773556/HCM TORM LOIRE 9282986 OYMI2 01/12/2017 18:20 TONG KHO XANG NHA BE View
149337 01056/2017/PM.VTU CONCORD EXPRESS 9213210 3FWR9 01/12/2017 17:54 CANG PHU MY (V.TAU) View
149338 1773175/CVHHQN MD STAR XVVO 01/12/2017 17:21 CANG CAM PHA View
149339 1773737/HCM Tuấn Hưng 168 XVNJ 01/12/2017 17:16 CANG PHU HUU View
149340 1773559/HCM HONG HA GAS 3WOH 01/12/2017 17:15 CTY MTV DAUKHI HCM View
Showing 149.321 - 149.340 of 158.841 results
of 7.943