Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
149281 026017/QNI SOUTHERN WEALTH 3WKW9 02/12/2017 15:33 CANG DQUAT-BEN PHAO View
149282 1772742/HPG YM INITIATIVE 9319090 A8HX4 02/12/2017 15:34 DINH VU NAM HAI View
149283 1773468/HPG CONTSHIP WIN 9395604 5BUZ4 02/12/2017 15:35 CANG DINH VU - HP View
149284 1772525/HPG VAN HUNG 3WQZ 02/12/2017 15:35 TAN CANG HAI PHONG View
149285 1773971/HCM TR ATHOS 9784647 V7IX5 02/12/2017 15:17 CANG CAT LAI (HCM) View
149286 1773975/HPG TIEN THANH 68 3WXO 02/12/2017 15:36 CANG HAI PHONG View
149287 1773496/DNI EAGLE ASIA 11 9808704 3EJL5 03/12/2017 05:06 CANG GO DAU (P.THAI) View
149288 1771889/HCM KMTC LAEM CHABANG 9772230 D5MP9 02/12/2017 15:16 CANG CAT LAI (HCM) View
149289 1773669/HPG VIỆT PHÚC 05 3WEY 02/12/2017 15:03 CANG VAT CACH (HP) View
149290 1773270/DNI DIAMOND CORAL 9392884 3EMG5 03/12/2017 13:01 CANG GO DAU (P.THAI) View
149291 1773681/HPG SUNNY LOTUS 9641156 3FYW7 02/12/2017 15:02 DINH VU NAM HAI View
149292 1773422/HCM PHUC KHANH 3WNE9 02/12/2017 15:15 CANG BEN NGHE (HCM) View
149293 01060/2017/PM.VTU HAI THANG 18 XVUD9 02/12/2017 14:00 C CAI MEP TCCT (VT) View
149294 1773676/HPG SUNNY CLOVER 9748394 H3SY 02/12/2017 14:59 CANG DINH VU - HP View
149295 1773814/HCM STS PIONEER 3WHP9 02/12/2017 15:16 TONG KHO XANG NHA BE View
149296 1773995/HPG FORMOSA CONTAINER NO.4 9404508 A8LI8 02/12/2017 14:59 CANG DINH VU - HP View
149297 1773733/HCM TRUONG HAI STAR 3 3WMN9 02/12/2017 16:18 CANG VICT View
149298 1774023/HCM CFC 02 3WID9 02/12/2017 15:03 CANG Z (HO CHI MINH) View
149299 171202002/DNG GENIUS STAR II 9317042 3EBM6 02/12/2017 17:00 CANG DA NANG View
149300 1774002/HCM Thành Thắng 189 XVSL 02/12/2017 14:38 CANG SOAI RAP (DT) View
Showing 149.281 - 149.300 of 158.847 results
of 7.943