Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 10.21.XC.KS/CTO COSMIC 10 9460344 PMAL 26/01/2021 16:45 CANG CAN THO View
2 36.21.NĐ.KS/CTO Công Thành 179 8665521 3WLD9 26/01/2021 10:51 CANG CAN THO View
3 TTR 2101.230/THA ZHONG JIE 9132624 V3EY2 26/01/2021 18:40 CANG NGHI SON(T.HOA) View
4 21008839/DNI THAI BINH 35 9600009 3WHG9 26/01/2021 18:22 CANG GO DAU (P.THAI) View
5 21008872/CVHHQN VIET THUAN 32-01 9554212 XVHC7 26/01/2021 17:57 CANG CAM PHA View
6 TTR 2101.218/THA EMINENCE 9152492 3FIL7 26/01/2021 16:13 CANG NGHI SON(T.HOA) View
7 TTR 2101.229/THA HOA PHƯỢNG 01 8668406 XVRK 26/01/2021 17:48 CANG NGHI SON(T.HOA) View
8 21007983/DNI TIGER KNIGHT 9279692 VRMV2 26/01/2021 16:04 CTY VOPAK VN View
9 21008602/DNI VIET GAS 9046875 3WDV 26/01/2021 15:48 DN TM DV SV HONG MOC View
10 00354/2021/PM.VTU APOLLO PACIFIC 8814225 3WMN 26/01/2021 19:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
11 00352/2021/PM.VTU SHT 56 9552707 3WCK 26/01/2021 16:30 CANG POSCO (VT) View
12 00351/2021/PM.VTU PHU AN 368 9571739 3WQW 26/01/2021 18:30 CANG QUOC TE THI VAI View
13 00353/2021/PM.VTU THẮNG LỢI 09 ALCI 8666712 3WYF 26/01/2021 18:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
14 00350/2021/PM.VTU HO TAY 6 9367889 XVYZ 26/01/2021 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
15 00344/2021/PM.VTU ROYAL 09 9560807 3WDZ9 26/01/2021 14:00 KHU NEO VUNG TAU View
16 21008709/CVHHQN SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 26/01/2021 10:01 CANG HON GAI View
17 00349/2021/PM.VTU GUO SHUN 13 9496886 V3VF 26/01/2021 16:00 CANG THEP MIEN NAM View
18 014721/QNI VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 26/01/2021 13:52 CANG DQUAT-BEN PHAO View
19 014921/QNI ĐẠI PHÚC 18 XVZR9 XVZR9 26/01/2021 17:14 Cảng Dung Quất View
20 014821/QNI BLUE EMPEROR 1 9480095 3ECZ4 26/01/2021 16:12 CANG HOA PHAT DQUAT View
Showing 1 - 20 of 158.846 results
of 7.943