Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 19006187/CVHHQN ANIKITOS 9430806 5BHP4 20/01/2019 05:12 CANG CAM PHA View
2 010/NDH HOANG TRIEU 36 9460875 XVFX 19/01/2019 22:59 CANG HAI THINH (ND) View
3 14.CM.DT/HUE HOÀNG THIÊN PHÚ 88 9563249 3WCP9 19/01/2019 21:42 CANG CHAN MAY (HUE) View
4 19006393/CVHHQN VIMARU PEARL 9168403 XVYS 19/01/2019 21:41 CANG CAM PHA View
5 055/01/19/CVHHNT-VP NHA BE 03 7821489 XVLQ 19/01/2019 20:48 CANG VAN PHONG View
6 054/01/19/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 19/01/2019 20:47 CANG VAN PHONG View
7 0010119/QNI SILVER SEA 9556442 3WNV7 19/01/2019 18:58 CANG DQUAT-BEN PHAO View
8 19006383/DNI SAO MAI 234 9026033 SAOMAI234 19/01/2019 18:41 CANG GO DAU (P.THAI) View
9 00222/2018/VTU PHONG LAN 9178563 3WDP 19/01/2019 08:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
10 00238/2019/PM.VTU NGHIA HAI 02 8667593 3WHH 19/01/2019 11:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
11 00218/2019/VTU NGHĨA THÀNH 24 9024920 3WUT7 19/01/2019 15:00 CANG CAT LO (BRVT) View
12 00223/2019/VTU HẢI DƯƠNG 08 9513933 3WZX7 19/01/2019 16:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
13 00219/2019/VTU NGHĨA THÀNH 26 9523421 3wwa 19/01/2019 18:00 CANG CAT LO (BRVT) View
14 00240/2019/PM.VTU HAIAN TIME 9245158 XVLV9 19/01/2019 16:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
15 00236/2019/PM.VTU GREEN PINE 9100504 9V8389 19/01/2019 10:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
16 0224/2019/VTU Ossoy 9701102 D5HX6 19/01/2019 22:00 CANG VIETSOV PETRO View
17 00242/2019/PM.VTU OOCL GENOA 9613578 VROK9 19/01/2019 17:10 C CAI MEP TCIT (VT) View
18 00241/2019/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 19/01/2019 17:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
19 00225/2019/VTU THUAN HAI TK-3 9521784 3WEE7 20/01/2019 07:00 KHU NEO VUNG TAU View
20 00221/2019/VTU HUMMINGBIRD 9371165 D5PU2 20/01/2019 09:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
Showing 1 - 20 of 54.836 results
of 2.742