Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 20100685/HCM HARMONY SW 9369162 3EON8 29/10/2020 22:45 CANG TAN THUAN (HCM) View
2 TTR2010.191/THA SEONGHO ACE 9458315 DSQJ6 29/10/2020 21:41 CANG LHD NGHI SON View
3 04492/2020/VTU SAO MAI 01 8008553 3WJA 29/10/2020 21:00 CANG VIETSOV PETRO View
4 04493/2020/VTU VSP-EXPRESS 9674220 3WKC9 29/10/2020 21:00 CANG VIETSOV PETRO View
5 04491/2020/VTU NYK FUSHIMI 9487964 9V8741 29/10/2020 20:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
6 04495/2020/VTU PTSC CHI LINH 9515515 XVEI7 29/10/2020 19:00 CANG NK MO BACH HO View
7 04494/2020/VTU COSCO SHIPPING ANDES 9757888 VRSA2 30/10/2020 07:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
8 00712/2020/BTN Hải Nam 81 9339777 XVGY7 29/10/2020 20:21 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
9 201029002/DNG VINAFCO 28 9128984 3WTG 29/10/2020 17:40 CANG TIEN SA(D.NANG) View
10 201029001/DNG EVER BONUS 9786994 3FQI9 29/10/2020 16:47 CANG DA NANG View
11 037/10/20/CVHHNT-NT LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 29/10/2020 07:35 CANG NHA TRANG(KH) View
12 05890/2020/PM.VTU VIET GAS 9046875 3WDV 30/10/2020 06:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
13 041/10/20/CVHHNT-BN PHƯƠNG NAM 88 8665428 3WYG 29/10/2020 16:07 CANG CAM RANH(K.HOA) View
14 039/10/20/CVHHNT-BN HẢI NAM 67 9574755 XVFG 29/10/2020 08:55 CANG CAM RANH(K.HOA) View
15 038/10/20/CVHHNT-BN/NTG ORIENTAL BREEZE 9797709 3FBH8 28/10/2020 20:36 CANG CAM RANH(K.HOA) View
16 00711/2020/BTN PVT Mercury 9426946 3WIN9 29/10/2020 17:35 CANG DAU KHI BINH THUAN View
17 20100654/HCM VINH 02 9581801 3WAA7 29/10/2020 17:45 CANG KHANH HOI (HCM) View
18 00710/2020/BTN PHONG LAN 9178563 3WDP 29/10/2020 17:16 CANG DAU KHI BINH THUAN View
19 20101146/HPG OCEANUS 08 9218129 3WPS9 29/10/2020 17:15 XANG DAU DINH VU View
20 1133nđ/2020/QNN BIENDONG STAR 9228289 3WWN 29/10/2020 22:38 CANG QUI NHON(BDINH) View
Showing 1 - 20 of 145.779 results
of 7.289