Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 24046093/CVHHQN GOLDEN STAR 9146900 3WMW 16/04/2024 10:21 CANG CAM PHA View
42 24046450/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 15/04/2024 20:18 CANG QUANG YEN QNINH View
43 1236.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 8 9847774 3WQG7 16/04/2024 10:16 CANG RACH GIA KG View
44 1817.2024/KGG.HT BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 16/04/2024 10:15 CANG BINH AN KGIANG View
45 1818.2024/KGG.HT SUPERDONG VI 9702819 3WLA 16/04/2024 10:16 CANG HA TIEN KG View
46 2727.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 16/04/2024 10:13 CANG BAI VONG KGIANG View
47 24045878/DNI PERLA 9258129 HOFC 16/04/2024 07:55 CANG GO DAU (P.THAI) View
48 2404622/DNI THANH CONG 36 9557460 3WAN 16/04/2024 07:47 CANG GO DAU (P.THAI) View
49 24046158/DNI TUOJIANG 9364837 5LGQ9 15/04/2024 16:37 CANG GO DAU (P.THAI) View
50 2726.2024/KGG.PQ SUPERDONG VII 9784946 3WML9 16/04/2024 10:10 CANG BAI VONG KGIANG View
51 24046154/HPG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 16/04/2024 10:07 CANG HAI AN View
52 24046331/HPG CHÂU THÀNH SHIP 27 8664993 3WBK 16/04/2024 09:47 CANG HAI PHONG View
53 00545/2024/TV.VTU SUMMIT SW 9691163 3FLV8 16/04/2024 10:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
54 1816.2024/KGG.HT THRIVING 7 9840403 3WAR7 16/04/2024 09:45 CANG THACH THOI KG View
55 TTR 2404.151/THA CONFIDENCE 9494864 3FNR4 16/04/2024 09:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
56 00315/2024/BTN TÀU CAO TỐC PHÚ QUÝ EXPRESS 9877963 XVFM3 16/04/2024 09:04 CANG PHU QUY BTHUAN View
57 2725.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 16/04/2024 09:21 CANG HOA BINH KGIANG View
58 00544/2024/TV.VTU EVA 9658068 D5CH3 16/04/2024 09:15 KHU NEO VUNG TAU View
59 24043490/HPG INTERASIA MOTIVATION 9238167 9VDB8 16/04/2024 09:19 CANG NAM DINH VU View
60 24046493/HCM VNL RUBY 938258 xvfr7 16/04/2024 09:00 KHU TC GO DA (VT) View
Showing 41 - 60 of 342.687 results
of 17.135