Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 1822.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 18 9945801 XVII2 16/04/2024 14:48 CANG HA TIEN KG View
22 24046658/HPG PACIFIC GRACE 9154828 3FQJ7 16/04/2024 14:39 CANG NAM DINH VU View
23 24046739/HPG HONG YUN YONG HENG 8357916 V3JC3 16/04/2024 14:27 HOANG DIEU (HP) View
24 24044719/HPG MARGARET RIVER BRIDGE 9550383 3EYL7 16/04/2024 14:45 TAN CANG HAI PHONG View
25 2740.2024/KGG.PQ SUPERDONG III 9622277 XVRH 16/04/2024 14:45 CANG BAI VONG KGIANG View
26 24044600/HPG INSPIRE 9760304 V7VU3 16/04/2024 14:10 TAN CANG HAI PHONG View
27 24044461/HPG ESTIMA 9808041 C6DT7 16/04/2024 14:38 TAN CANG HAI PHONG View
28 2739.2024/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 16/04/2024 14:39 CANG QUOC CHANH KG View
29 24046549/CVHHQN YU CHANG 128 9982603 3E2180 16/04/2024 14:15 CANG CAM PHA View
30 2738.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 16/04/2024 14:11 CANG BAI VONG KGIANG View
31 01094/2024/VTU HAI DUONG 139 9537343 3WXD7 16/04/2024 10:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
32 01096/2024/VTU BINH AN 9246126 3WND 16/04/2024 12:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
33 01095/2024/VTU EOS 4002 Nil Nil 16/04/2024 12:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
34 24045792/HCM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 16/04/2024 09:00 CANG VICT View
35 24046314/HCM STAR LINE 8926999 JVQE6 16/04/2024 02:00 CANG CONT SPITC View
36 24000314/CL/NAN GIA LONG 222 8665856 XVXQ9 16/04/2024 13:19 CANG CUA LO (NG.AN) View
37 240416001/DNG UNI-PERFECT 9202182 3FZE9 16/04/2024 11:28 CANG TIEN SA(D.NANG) View
38 240145/QNM HAPPINESS FRONTIER 9598074 V7A2203 16/04/2024 13:22 CANG CHU LAI View
39 2737.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 16/04/2024 13:29 CANG HOA BINH KGIANG View
40 2736.2024/KGG.PQ SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 16/04/2024 13:28 CANG BAI VONG KGIANG View
Showing 21 - 40 of 342.721 results
of 17.137