Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284961 19058619/HCM HAIAN BELL 9248942 3WIH7 29/06/2019 09:50 CANG VICT View
284962 19058907/HPG Dương Đông 18 7810325 3WDG9 29/06/2019 09:43 CANG HAI PHONG View
284963 19057789/HCM SANTA LOUKIA 9634658 9HA3780 29/06/2019 17:03 CANG CAT LAI (HCM) View
284964 19057786/HCM KOTA WARIS 9157404 S6RJ 29/06/2019 18:07 CANG CAT LAI (HCM) View
284965 19058788/HTH Victoria 68 9608594 3WKG9 29/06/2019 09:21 CANG SON DUONG View
284966 269.19.NĐ.KS/CTO NAM THANH 36 9665176 3WGW9 29/06/2019 20:37 TRA NOC - CAN THO View
284967 19058546/HPG VIET GAS 9046875 3WDV 29/06/2019 09:18 CANG HAI PHONG View
284968 19058618/HTH PASCO 98 9586966 3WAG9 29/06/2019 09:21 CANG SON DUONG View
284969 19058634/HCM SFL TRENT 9587233 VRJS6 29/06/2019 18:05 CANG LOTUS (HCM) View
284970 19058881/HPG Bình Dương 19 8746569 binhduong 29/06/2019 09:05 CANG HAI PHONG View
284971 19056106/HPG HEUNG-A SARAH 9698379 3ELR4 29/06/2019 08:53 TAN CANG HAI PHONG View
284972 19058819/HPG NAM SON 16 9373149 3WPA 29/06/2019 08:52 CANG VAT CACH (HP) View
284973 19058832/HCM GOLD OCEAN 9323807 XVDV7 29/06/2019 09:14 TONG KHO XANG NHA BE View
284974 19058596/TBH TM HAI HA 568 9274082 XVZC7 29/06/2019 07:54 CANG DIEM DIEN View
284975 19057934/QNH FEDERAL TYNE 9658903 V7YW5 29/06/2019 18:00 CANG HON GAI View
284976 092219/QNI PRIME SENATOR 8907589 3EIL8 29/06/2019 07:40 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284977 000489/2019/CL/NAN IONIC STORM 9332963 V7BQ9 29/06/2019 06:12 CANG CUA LO (NG.AN) View
284978 092119/QNI TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 29/06/2019 06:12 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284979 19057693/CVHHQN NAVIOS CORAL 9774264 3FBB 29/06/2019 05:49 CANG CAM PHA View
284980 080/06/19/CVHHNT-VP LONG PHU 03 7432331 3WHT9 28/06/2019 23:51 CANG VAN PHONG View
Showing 284.961 - 284.980 of 361.744 results
of 18.088