Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268501 1898883/HPG PACITA 9275103 CQAC 15/12/2018 15:35 TAN CANG 128 View
268502 18101435/DNI SAI GON GAS 9143130 XVOV 15/12/2018 15:05 CANG GO DAU (P.THAI) View
268503 18101312/HCM SITC GUANGDONG 9700952 VRNQ6 15/12/2018 17:38 CANG CAT LAI (HCM) View
268504 18101580/HCM DAISY 9273806 D5AH4 15/12/2018 17:36 CANG TAN THUAN 2 View
268505 18100808/HPG OTANA BHUM 9338319 9VJD9 15/12/2018 15:34 DINH VU NAM HAI View
268506 18100766/HPG SKY HOPE 9595797 3EVC9 15/12/2018 15:33 NAM HAI View
268507 119.2018/KGG.HC NACC ITACA 9615860 HP8634 15/12/2018 14:49 CANG BINH TRI (KG) View
268508 18101550/CVHHQN PHUC HOANG 28 9588548 XVID 15/12/2018 15:41 CANG HON GAI View
268509 18101621/HPG PETROGAS 05 8820171 3WFK 15/12/2018 15:25 HAI DANG (CELL GAS) View
268510 18101107/HCM DA YANG BAI LI 9607978 BHUU 15/12/2018 14:40 CANG LOTUS (HCM) View
268511 18101307/HCM PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 15/12/2018 14:40 TONG KHO XANG NHA BE View
268512 18101363/HCM THANH CONG 36 9557460 3WAN 15/12/2018 14:40 CANG NHA BE (HCM) View
268513 03633/2018/PM.VTU VIỆT PHÚC 05 8669163 3WEY 15/12/2018 09:00 CANG BA RIA VUNG TAU View
268514 03632/2018/PM.VTU HAIAN SONG 9236585 3WNF9 15/12/2018 09:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268515 066-ĐDHL/QBH ASIA ENERGY 9235969 VRNE5 15/12/2018 14:23 CANG HON LA (Q.BINH) View
268516 18101496/HCM TAN CANG GLORY 9334105 XVFA9 15/12/2018 14:01 TAN CANG HIEP PHUOC View
268517 18101602/HCM PHÚ TOÀN 08 9443102 3WQF 15/12/2018 14:01 KHU TC GO DA (VT) View
268518 18101231/CVHHQN DUX BENEFIT 9109378 H9SA 15/12/2018 13:32 CANG CAM PHA View
268519 18101336/DNI HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 15/12/2018 11:51 CANG DONG NAI View
268520 01180/QNN Long Phu 08 8990407 3WFY9 16/12/2018 11:36 CANG QUI NHON(BDINH) View
Showing 268.501 - 268.520 of 318.551 results
of 15.928