Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268481 04253/2019/VTU HẢI DƯƠNG 08 9513933 3WZX7 06/11/2019 13:00 CANG MO RONG DOI TAY View
268482 04250/2019/VTU PACIFIC 01 9248198 XVGF9 06/11/2019 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
268483 04254/2019/VTU VUNG TAU 03 9550228 3WZU 06/11/2019 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
268484 03571/2019/PM.VTU CALLAO BRIDGE 9451496 3FGY3 06/11/2019 11:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
268485 03574/2019/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 06/11/2019 15:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268486 04251/2019/VTU PVT HERA 9364227 XVCB7 06/11/2019 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
268487 03577/2019/PM.VTU Long Phu 08 8990407 3WFY9 06/11/2019 16:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268488 TTR1911.037/THA THANH THANH DAT 54 9508445 XVPJ 06/11/2019 21:53 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268489 TTR1911.036/THA MARIA L 9261786 SXNS 06/11/2019 21:55 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268490 TTR1911.033/THA CONFIDENCE 9494864 3FNR4 06/11/2019 21:54 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268491 00412/2019/QTI DAI LUC 07 9522829 XVRM 06/11/2019 16:27 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
268492 19100171/HTH BICH THANH 28 9658226 3WYK9 07/11/2019 08:17 CANG SON DUONG View
268493 1261-NĐ/2019/QNN QUANG VINH 09 8736318 3WVZ 07/11/2019 09:42 CANG QUI NHON(BDINH) View
268494 1260-NĐ/2019/QNN TAN CANG PIONEER 9141041 3WLM9 07/11/2019 09:43 CANG QUI NHON(BDINH) View
268495 19100243/HPG HẢI HÀ 668 9649500 3WEC9 06/11/2019 15:43 CANG HAI PHONG View
268496 19100118/HPG SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 06/11/2019 15:41 CANG HAI PHONG View
268497 1255-XC/2019 KOTA JASA 9226827 D5PZ9 07/11/2019 09:41 CANG QUI NHON(BDINH) View
268498 19100220/HPG MARIVIA 9228576 ELZC6 06/11/2019 15:38 VIP GREEN PORT View
268499 19099679/HPG PHUONG DONG STAR 9404572 XVJI 06/11/2019 15:38 CANG HAI PHONG View
268500 19099720/HCM COSMIC 10 9460344 PMAL 07/11/2019 06:30 HOA DAU LAMTAICHANH View
Showing 268.481 - 268.500 of 362.848 results
of 18.143