Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268421 181216004/DNG INTERASIA ADVANCE 9444948 9V5307 16/12/2018 10:49 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268422 18101310/HPG VSICO PIONEER 9129017 3WTR 16/12/2018 09:38 CANG HAI PHONG View
268423 01182/QNN FUTURE 9149847 3FSC7 16/12/2018 11:37 CANG QUI NHON(BDINH) View
268424 181216003/DNG TIẾN ĐẠT 19 - BLC IMO9654 3WDT9 16/12/2018 10:48 CANG DA NANG View
268425 18101705/HPG HẢI NAM 68 9572850 3WES 16/12/2018 09:38 CANG HAI PHONG View
268426 18101695/HPG OCEANUS 9 9142136 3WKB9 16/12/2018 09:38 XANG DAU DINH VU View
268427 181216002/DNG NAM PHAT 01 9604720 3WAQ9 16/12/2018 10:47 CANG DA NANG View
268428 1899640/HCM THUAN PHAT 68 - ALCI 8668432 3WUK 16/12/2018 08:41 CANG SPCT (HCM) View
268429 181216001/DNG TUẦN CHÂU 8656439 XVXB 16/12/2018 08:12 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268430 18100747/HCM SEAMASTER 9625920 9HA3425 16/12/2018 08:41 CANG CAT LAI (HCM) View
268431 18101289/HCM AIDAVITA 9221554 IBNP 16/12/2018 08:05 CANG SPCT (HCM) View
268432 01181/QNN HAYATE 9606493 3EYT9 16/12/2018 11:35 CANG QUI NHON(BDINH) View
268433 18101051/DNI GAO CHENG 1 9511234 VREM8 17/12/2018 09:44 CANG GO DAU (P.THAI) View
268434 18101502/HCM LONG PHU 18 9218703 3WDF9 16/12/2018 07:40 CANG CAT LAI (HCM) View
268435 422.18.KS/CTO THANH TRUNG 36 9601479 3WTB 16/12/2018 12:24 CANG CAI CUI CTHO View
268436 154018/QNI APOLLO PACIFIC 8814225 3WMN 16/12/2018 06:36 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268437 18101408/CVHHQN HẢI NAM 39 9276755 XVAO9 16/12/2018 00:19 CANG CAM PHA View
268438 18101477/CVHHQN TAN BINH 134 9236858 3WUN9 16/12/2018 00:20 CANG CAM PHA View
268439 02886/2018/VTU CMA CGM LIBRA 9399193 9HA2021 16/12/2018 07:00 CANG QT CAI MEP View
268440 0153918/QNI HAI LINH 02 9205598 XVHZ9 15/12/2018 22:24 CANG DQUAT-BEN PHAO View
Showing 268.421 - 268.440 of 318.556 results
of 15.928