Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260361 1902.090/NS/THA BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 16/02/2019 22:54 CANG LHD NGHI SON View
260362 1902.089/NS/THA BLUE OCEAN 02 9790969 3WBG7 16/02/2019 22:53 CANG LHD NGHI SON View
260363 19014281/HTH DANOS Z 9227833 D5HG8 16/02/2019 21:21 CANG VUNG ANG(HTINH) View
260364 031/02/19/CVHHNT-VP PETROLIMEX 10 9239642 XVFT 16/02/2019 20:14 CANG VAN PHONG View
260365 023019/QNI Long Phu 08 8990407 3WFY9 16/02/2019 20:12 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260366 000123/2019/CL/NAN WAN TONG 18 9665944 BCKC 16/02/2019 19:53 CANG CUA LO (NG.AN) View
260367 016/02/19/CVHHNT-BN PACIFIC OCEAN 01 8868276 XVQH9 17/02/2019 11:46 CANG BA NGOI (K.HOA) View
260368 00564/2019/VTU CREST ARGUS 5 9726877 9V3129 16/02/2019 10:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260369 00565/2019/VTU Sao Mai 02 8017114 XVSG 16/02/2019 09:00 CANG NK MO BACH HO View
260370 00572/2019/VTU THIEN UNG 01 9447615 3WAA9 16/02/2019 10:00 CANG NK MO BACH HO View
260371 00506/2019/PM.VTU HẢI DƯƠNG 27 8665583 XVJX 16/02/2019 14:30 CANG BA RIA VUNG TAU View
260372 00504/2019/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 16/02/2019 13:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260373 00563/2019/VTU PVT HERA 9364227 XVCB7 16/02/2019 18:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260374 00500/2019/PM.VTU EPIC ST VINCENT 9353981 S6BB2 16/02/2019 13:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260375 00567/2019/VTU Ky Van 01 8223646 3WZM 16/02/2019 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
260376 00574/2019/VTU LONG HAI 02 9597939 3WFO9 16/02/2019 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
260377 00568/2019/VTU Vung Tau 01 9017680 3WZQ 16/02/2019 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
260378 00571/2019/VTU VSP-EXPRESS 9674220 3WKC9 16/02/2019 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
260379 00503/2019/PM.VTU YM ELIXIR 9353266 A8OS2 16/02/2019 13:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
260380 00505/2019/PM.VTU JIA XIANG SHAN 9292527 BRUI 16/02/2019 14:00 CANG POSCO (VT) View
Showing 260.361 - 260.380 of 318.529 results
of 15.927