Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 19071676/HCM EDWINE OLDENDORFF 9717668 9HA4167 10/08/2019 08:50 CANG LOTUS (HCM) View
260342 19071751/HPG GOLDEN OCEAN 26 9352676 XVDT 10/08/2019 09:08 CANG HAI PHONG View
260343 19071657/HCM PROSPER 9159268 JVSW5 09/08/2019 17:52 CANG VICT View
260344 19071883/CVHHQN KUN YI 9646807 3EVZ9 10/08/2019 06:18 CANG CAI LAN View
260345 19071757/HCM JIU FENG LING 9505443 BRNW 10/08/2019 08:50 CANG TAN THUAN 2 View
260346 19071958/HPG TRUONG AN 26 8669539 XVLD 10/08/2019 09:06 CANG HAI PHONG View
260347 19071941/HCM ĐẠI DƯƠNG 16 8665351 3WWR 09/08/2019 17:30 CANG SPCT (HCM) View
260348 19071418/HPG Nhật Tân 09 9571789 3WZC 10/08/2019 09:04 CANG HAI PHONG View
260349 000606/2019/CL/NAN VIỆT THUẬN OCEAN 9330094 XVFX7 09/08/2019 16:57 CANG CUA LO (NG.AN) View
260350 190810001/DNG FUTURE 9149847 3FSC7 09/08/2019 17:27 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260351 19070499/HCM GUANGZHOU TRADER 9761449 9HA4350 09/08/2019 17:30 CANG CAT LAI (HCM) View
260352 190809005/DNG IRENES ROSE 9363417 C6DU4 09/08/2019 17:30 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260353 19071250/HCM SITC SURABAYA 9320025 VRPU7 09/08/2019 17:28 CANG CAT LAI (HCM) View
260354 19069846/HCM PADIAN 3 9162435 3FQZ7 09/08/2019 17:28 CANG CAT LAI (HCM) View
260355 022/08/19/CVHHNT-VP NHÀ BÈ 03 7821489 XVLQ 09/08/2019 17:09 CANG VAN PHONG View
260356 19071674/HCM VIET SING 05 8982888 3WMS 09/08/2019 17:27 CANG NHA BE (HCM) View
260357 116419/QNI LONG PHÚ 09 8419350 XVGJ 09/08/2019 16:21 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260358 02885/2019/VTU HAI HA 58 9564102 3WCG9 09/08/2019 12:00 KHU NEO VUNG TAU View
260359 02923/2019/VTU EAGLE ASIA 03 9230177 9V9635 09/08/2019 20:00 CANG VAN AN (V.TAU) View
260360 00102/2019/CĐ.VTU NGHĨA THÀNH 26 9523421 3wwa 09/08/2019 14:45 CANG BEN DAM (VT) View
Showing 260.341 - 260.360 of 342.688 results
of 17.135