Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
239021 01946/2020/PM.VTU MEISHAN BRIDGE 9805465 7KCA 05/06/2020 17:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
239022 01949/2020/PM.VTU SATTHA BHUM 9240330 9VPQ2 06/06/2020 03:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
239023 01945/2020/PM.VTU HẢI HÀ 128 9601273 XVJY 05/06/2020 17:20 CANG INTERFLOUR (VT) View
239024 01732/2020/VTU THIEN UNG 01 9447615 3WAA9 19/05/2020 21:00 CANG VIETSOV PETRO View
239025 01957/2020/VTU Lam Son 01 8119120 XVSA 05/06/2020 15:00 CANG VIETSOV PETRO View
239026 01480/2020/VTU HAI DUONG 19 9597903 3WVH7 29/04/2020 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
239027 01851/2020/VTU HẢI DƯƠNG 08 9513933 3WZX7 29/05/2020 07:30 CANG MO RONG DOI TAY View
239028 01955/2020/VTU HAI DUONG 19 9597903 3WVH7 05/06/2020 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
239029 01781/2020/VTU SEA MEADOW 05 9002817 3EVB8 23/05/2020 18:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
239030 01956/2020/VTU SEA MEADOW 29 9060352 3FIN4 05/06/2020 16:30 CANG DK NG.KHOI (VT) View
239031 01764/2020/VTU HAI DUONG 19 9597903 3WVH7 22/05/2020 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
239032 20049881/HCM SITC MACAO 9712785 VROF9 05/06/2020 11:30 CANG CAT LAI (HCM) View
239033 TTR 2006.036/NS STC HARMONY 9346196 3WMP 06/06/2020 12:32 CANG NGHI SON(T.HOA) View
239034 20050482/HTH VICTORIA 08 9625695 3WJW9 05/06/2020 17:23 CANG SON DUONG View
239035 20049101/HCM GUANGZHOU TRADER 9761449 9HA4350 06/06/2020 08:00 CANG CAT LAI (HCM) View
239036 20050498/HCM COSMIC 10 9460344 PMAL 06/06/2020 04:00 TONG KHO XANG NHA BE View
239037 20050331/HCM NASICO SKY 9560883 3WGF9 06/06/2020 00:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
239038 20049078/HCM CSCL CALLAO 9402627 VRFB4 05/06/2020 21:00 CANG CAT LAI (HCM) View
239039 20050553/HPG ĐỨC NAM 002 9573294 XVEP 06/06/2020 10:09 CANG VAT CACH (HP) View
239040 20050735/HPG TROPICAL BINTANG 9567348 3FRW4 06/06/2020 10:10 CANG CHUA VE (HP) View
Showing 239.021 - 239.040 of 362.855 results
of 18.143