Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
239021 19064018/HCM HANSA LUDWIGSBURG 9516741 A8ZJ8 19/07/2019 11:48 CANG CONT SPITC View
239022 19063983/HCM TR ATHOS 9784647 V7IX5 19/07/2019 11:48 CANG CAT LAI (HCM) View
239023 19064536/HCM KMTC SHANGHAI 9274202 DSRL4 19/07/2019 11:47 CANG CAT LAI (HCM) View
239024 19063214/HCM INTERASIA FORWARD 9444998 9V9981 19/07/2019 11:47 CANG CAT LAI (HCM) View
239025 19065149/HPG VP ASPHALT 1 9616383 3WIA9 19/07/2019 13:56 XANG DAU THUONG LY View
239026 19065272/HCM VIET THUAN 235-02 9868546 XVFC3 19/07/2019 11:45 KHU TC GO DA (VT) View
239027 19064998/HCM ITHA BHUM 9117131 HSBY2 19/07/2019 11:45 CANG CAT LAI (HCM) View
239028 19064062/QNH AURORA LIGHT 9325087 7JCJ 19/07/2019 14:41 CANG CAI LAN View
239029 19065195/HPG TIMU 9333709 3EDG8 19/07/2019 11:21 HOANG DIEU (HP) View
239030 19065357/DNI VIỆT THUẬN 08 9352901 3WML 19/07/2019 11:04 CANG GO DAU (P.THAI) View
239031 11/MTO VIET PHU 16 9621089 3WCR9 19/07/2019 13:42 CANG MY THO (L.AN) View
239032 190283/QNM CONTSHIP HUB 9235608 D5LK7 19/07/2019 11:00 CANG CHU LAI View
239033 19064388/HCM GREAT DIAMOND 9430715 3EPX3 19/07/2019 11:46 TONG KHO XANG NHA BE View
239034 19065284/QNH Dương Đông 18 7810325 3WDG9 19/07/2019 11:17 CANG XANG DAU B12 View
239035 19064381/HCM LAILA 9377559 CQDP 19/07/2019 11:46 CANG CAT LAI (HCM) View
239036 293.19.NĐ.KS/CTO MINH THUẬN PHÁT 6666 8669008 XVFV 21/07/2019 13:46 CANG CAN THO View
239037 103619/QNI TRUNG THẢO 36-BLC 9700598 3WHH9 19/07/2019 10:34 CANG DQUAT-BEN PHAO View
239038 19064462/HCM SITC KAWASAKI 9412854 VROY4 19/07/2019 11:47 CANG CAT LAI (HCM) View
239039 19065153/HPG GAS EMPEROR 9109316 3EDH4 19/07/2019 10:27 CANG HAI PHONG View
239040 19064871/HPG KMTC PUSAN 9131852 DSFT8 19/07/2019 10:25 CANG DINH VU - HP View
Showing 239.021 - 239.040 of 318.551 results
of 15.928