Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202861 1832357/DNI ORIENT PINE 9194804 D8CQ 13/05/2018 19:00 CANG GO DAU (P.THAI) View
202862 1832400/CVHHQN Châu Thành Ship 36 XVAZ9 13/05/2018 21:17 CANG NHA TRANG(KH) View
202863 01228/2018/PM.VTU MARY 9635664 V7ZT7 13/05/2018 18:31 C CAI MEP TCIT (VT) View
202864 1832379/CVHHQN GOLDEN STAR 3WMW 13/05/2018 17:21 CANG CAM PHA View
202865 00071/2018/CD.VTU CON DAO 09 CONDAO09 15/05/2018 07:46 CANG BEN DAM (VT) View
202866 1831391/CVHHQN PAN IVY 9548316 V7UN5 13/05/2018 17:20 CANG CAM PHA View
202867 01227/2018/PM.VTU LOC PHAT STAR XVJC 13/05/2018 18:21 CANG CAM PHA (VT) View
202868 1831434/HCM NORDLILY 9744685 9HA4207 13/05/2018 16:36 CANG CAT LAI (HCM) View
202869 1830718/HCM VEGA FYNEN 9336359 D5LS4 13/05/2018 16:36 CANG CAT LAI (HCM) View
202870 1831676/HCM KMTC PUSAN 9131852 DSFT8 13/05/2018 16:36 CANG CAT LAI (HCM) View
202871 1832448/DNI HAI DAT 27 XVUT 13/05/2018 16:09 CANG DONG NAI View
202872 1832219/HCM WINNING BRIGHT 9617741 9V9096 13/05/2018 16:37 CANG BEN NGHE (HCM) View
202873 01226/2018/PM.VTU AOM MILENA 9527283 3FDD2 13/05/2018 18:20 CANG PHU MY (V.TAU) View
202874 1832431/HPG THÀNH ĐẠT 09 - ALCI 3WFU 13/05/2018 16:09 CANG HAI PHONG View
202875 1832327/HCM SUN DIANA 9409508 3FLE 13/05/2018 16:36 TONG KHO XANG NHA BE View
202876 00736/2018/VTU COSCO OCEANIA 9334923 VRDQ5 13/05/2018 16:05 C CAI MEP TCIT (VT) View
202877 1832386/HCM MY THINH 8915304 3WHR 13/05/2018 16:40 TAN CANG HIEP PHUOC View
202878 1831943/HPG WAN HAI 517 9457660 9V7583 13/05/2018 16:08 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
202879 1832157/HPG VIỆT HƯNG 08 3WWO7 13/05/2018 15:38 CANG HAI PHONG View
202880 1831347/HCM EVER PEACE 9249207 H9VC 13/05/2018 14:59 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 202.861 - 202.880 of 227.259 results
of 11.363