Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202861 1881617/DNI LL HIU MACAN 02+ LL 3017 9815185 YDA3889 15/10/2018 21:02 CANG GO DAU (P.THAI) View
202862 1881269/DNI ORIENTAL CHEMI 9205653 DSRK6 15/10/2018 19:41 CTY VOPAK VN View
202863 181251/CVHHQNa WARNOW PERCH 9437218 5BFL4 15/10/2018 19:28 CANG CHU LAI View
202864 02924/2018/PM.VTU SEA BEAR 9377872 3WQP7 15/10/2018 17:10 C CAI MEP TCIT (VT) View
202865 02923/2018/PM.VTU SEA TIGER 8741222 XVZB9 15/10/2018 17:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
202866 02919/2018/PM.VTU SAI GON GAS 9143130 XVOV 15/10/2018 15:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
202867 02922/2018/PM.VTU MSC ROSARIA 9320453 3EKJ4 15/10/2018 19:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
202868 02918/2018/PM.VTU SAI GON FORTUNE IMO9123 3WXN 15/10/2018 15:00 CANG SCC-VN THI VAI View
202869 02921/2018/PM.VTU ATALANTA 9494113 SVAX4 15/10/2018 16:20 CANG CAT LAI (HCM) View
202870 1881085/DNI LIMCO MARU 9524360 XVRL 15/10/2018 21:04 CANG DONG NAI View
202871 1881275/CVHHQN VALENTINA R 9222558 3FKK6 15/10/2018 17:26 CANG CAM PHA View
202872 02127/2018/VTU SWIWAR SURYA 9555400 9V8058 15/10/2018 11:00 CANG CAT LO (BRVT) View
202873 02917/2018/PM.VTU LIMCO ASIA 9449364 XVHY 15/10/2018 13:30 CANG PTSC (VUNG TAU) View
202874 02132/2018/VTU CON DAO 09 9223919 CONDAO09 15/10/2018 17:00 CANG CAT LO (BRVT) View
202875 02125/2018/VTU NYK FUJI 9482938 9V8738 15/10/2018 17:30 TANCANG CAI MEP TVAI View
202876 02920/2018/PM.VTU Trường Xuân 16 XVSH9 XVSH9 15/10/2018 15:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
202877 02129/2018/VTU SRIRACHA 32 9167552 HSB6722 15/10/2018 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
202878 02132/2018/VTU CMA CGM ORFEO 9364992 DFPG2 16/10/2018 05:00 CANG QT CAI MEP View
202879 02133/2018/VTU BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 16/10/2018 11:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
202880 1879630/CVHHQN HTK UNITY 9511985 3WYX 16/10/2018 16:41 CANG HON GAI View
Showing 202.861 - 202.880 of 245.076 results
of 12.254