Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202841 018017/QNI NHA BE 09 3WIJ7 10/11/2017 04:30 CANG DQUAT-BEN PHAO View
202842 017917/QNI JR SPRING 9000326 3EIT9 09/11/2017 21:18 CANG QT GERMADEPT View
202843 017817/QNI NHA BE 06 3WMT9 09/11/2017 21:19 CANG DQUAT-BEN PHAO View
202844 1768178/DNI MANYPLUS 18 + JAEGER 2 8996669 9WFY7 09/11/2017 19:45 CANG GO DAU (P.THAI) View
202845 00048/2017/BTN Dương Đông 18 3WDG9 09/11/2017 18:39 CANG SOAI RAP (DT) View
202846 1768168/HCM PASSERO 9491886 DHEH2 09/11/2017 18:26 CANG LOTUS (HCM) View
202847 171109010/DNG INTERASIA ADVANCE 9444948 9V5307 09/11/2017 18:06 CANG TIEN SA(D.NANG) View
202848 00873/2017/PM.VTU ACX PEARL 9360623 3ETN4 09/11/2017 20:54 TANCANG CAI MEP TVAI View
202849 1768486/HCM TRUONG MINH FORTUNE 9391622 XVXT9 09/11/2017 18:26 KHU TC GO DA (VT) View
202850 1768449/QNH AFFLUENT OCEAN 9162320 3FGS7 09/11/2017 19:10 CANG HON GAI View
202851 00872/2017/PM.VTU KIM HOCK TUG 9 + LKH 7887 9767120 9V3504 09/11/2017 20:52 CANG POSCO SS VINA View
202852 1768559/HPG ADVANCE OCEAN VXAB 09/11/2017 17:14 CANG HAI PHONG View
202853 1767003/HCM EVER POWER 9249221 H9VE 09/11/2017 18:26 CANG CAT LAI (HCM) View
202854 1768509/HPG ANNIE GAS 09 9156797 3WMK9 09/11/2017 17:05 XANG DAU DINH VU View
202855 1767826/HPG TAN CANG PIONEER 3WLM9 09/11/2017 16:59 CANG HAI PHONG View
202856 00030/2017/CĐ.VTU CON DAO 10 condao10 09/11/2017 16:57 CANG BEN DAM (VT) View
202857 1767676/HPG LANTAU BAY 9383596 V2CW5 09/11/2017 16:52 GREEN PORT (HP) View
202858 1768497/HCM MULIA ABADI 8732805 9WDV6 09/11/2017 17:01 CANG NHA BE (HCM) View
202859 00423/2017/VTU DIAMANTINA 9144469 9V9973 09/11/2017 16:58 BEN CANG TH THI VAI View
202860 00871/2017/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 09/11/2017 20:55 CANG PV.GAS (V.TAU) View
Showing 202.841 - 202.860 of 210.466 results
of 10.524