Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202881 1881387/HCM STAR LINE 8926999 JVQE6 15/10/2018 15:45 TAN CANG HIEP PHUOC View
202882 168/2018/GPRC/AGG HOÀNG BẢO 89 8665997 3WMD 15/10/2018 14:46 CANG AN GIANG View
202883 1881070/HPG TAN CANG FOUNDATION 9122332 3WRO 15/10/2018 14:49 CANG HAI PHONG View
202884 1879644/HCM DELAWARE TRADER 9793715 9HA4825 15/10/2018 14:55 CANG CAT LAI (HCM) View
202885 1879677/HCM APOLLON D 9360697 A8QD6 15/10/2018 14:50 CANG CAT LAI (HCM) View
202886 1881280/HCM AULAC CONIFER 9389710 3WMZ 15/10/2018 14:47 TONG KHO XANG NHA BE View
202887 166/2018/GPRC/AGG BAO AN 9539559 VRFI6 15/10/2018 14:11 CANG MY THOI (AG) View
202888 1881325/HPG PVT DRAGON 9140580 3WWV 15/10/2018 14:22 CANG 19-9 View
202889 02901/2018/PM.VTU BICH THANH 28 9658226 3WYK9 13/10/2018 15:00 CANG CAM PHA (VT) View
202890 02912/2018/PM.VTU MEDI SYDNEY 9755816 H3HJ 14/10/2018 15:30 CANG PTSC (VUNG TAU) View
202891 02126/2018/VTU SEA MEADOW 16 8910067 3EIL6 15/10/2018 10:00 CANG CAT LO (BRVT) View
202892 02915/2018/PM.VTU MSC ERMINIA 9043756 3FGH3 15/10/2018 09:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
202893 02128/2018/VTU DISCOVERY 01 8121056 HO5347 15/10/2018 15:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
202894 1880053/HCM EVER PEACE 9249207 H9VC 15/10/2018 14:47 CANG CAT LAI (HCM) View
202895 0125418/QNI NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 15/10/2018 12:32 CANG DQUAT-BEN PHAO View
202896 00205/2018/QTI MINH TUAN 28 9488994 3WUU 15/10/2018 12:10 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
202897 1881118/HCM YOU SHEN 3 9596466 BIAF3 15/10/2018 11:50 TONG KHO XANG NHA BE View
202898 1880753/HCM IPANEMA 9445057 D5GQ4 15/10/2018 11:28 CANG BEN NGHE (HCM) View
202899 00200/2018/BTN GOLDEN STAR 9146900 3WMW 15/10/2018 11:27 CANG NDIEN VINHTAN 2 View
202900 1877989/HCM POSEN 9349887 DEBE2 15/10/2018 14:50 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 202.881 - 202.900 of 245.037 results
of 12.252