Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 22088554/HPG MAERSK KWANGYANG 9858747 D5WI2 30/09/2022 15:56 VIP GREEN PORT View
2 22086945/HPG KOTA JAYA 9205677 9V7333 30/09/2022 15:54 DINH VU NAM HAI View
3 22088570/HPG SITC ZHEJIANG 9691125 VRNQ8 30/09/2022 16:09 CANG DINH VU - HP View
4 22087259/HPG HAI SU 7 9339014 BQVU 30/09/2022 16:16 TAN CANG 128 View
5 22088586/HPG HC 36 8930469 HC36 30/09/2022 15:49 TAN CANG HAI PHONG View
6 22088416/HPG OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 30/09/2022 15:48 XANG DAU DINH VU View
7 22088585/HPG SITC LAEM CHABANG 9266102 VRMB7 30/09/2022 16:01 CANG DINH VU - HP View
8 22086330/HPG MAKHA BHUM 9801512 HSB7244 30/09/2022 15:51 CANG NAM DINH VU View
9 22088574/HCM VIỆT PHÚC 05 8669163 3WEY 30/09/2022 15:16 SAI GON HIEP PHUOC View
10 00815/2022/BTN OCEAN STAR 9008677 3WJK 30/09/2022 15:39 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
11 22087651/CVHHQN AC XIANGHE 9405447 3ESS7 30/09/2022 09:31 CANG CAI LAN View
12 22087885/HCM HẢI DƯƠNG 99 9601273 XVJY 30/09/2022 07:00 KHU NEO VUNG TAU View
13 22088084/HCM ĐỨC VIỆT 568-18 8665349 3WVQ 30/09/2022 08:00 CANG PHU HUU View
14 22087844/HCM KONA TRADER 9374208 V7YJ7 30/09/2022 12:00 KHU TC GO DA (VT) View
15 22088363/HCM BOJOMA 2901+FLY POWER 3001 8529662 YDA3936 30/09/2022 12:00 KHU TC GO DA (VT) View
16 22088407/HCM THỊNH LONG 36 9409596 3WPM 30/09/2022 13:16 SAI GON HIEP PHUOC View
17 22087211/HPG REN JIAN 6 9143104 BVGH5 30/09/2022 14:49 PTSC DINH VU View
18 22088290/HPG EVER CANDID 9890898 3FCI5 30/09/2022 15:09 GREEN PORT (HP) View
19 22087946/HPG MARGARET SW 9495583 3EYE3 30/09/2022 14:44 HOANG DIEU (HP) View
20 22088402/HCM MACALLAN 15 + CERTAN 9804655 9WRZ5 30/09/2022 14:16 TAN CANG HIEP PHUOC View
Showing 1 - 20 of 245.047 results
of 12.253