Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 23008049/HPG SUNNY CALLA 9698381 VRNX4 04/02/2023 14:28 GREEN PORT (HP) View
22 23007542/HPG KOTA LIHAT 9628324 9V7473 03/02/2023 20:37 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
23 23008670/HCM BRAVE 9567831 3WGP9 03/02/2023 08:16 CANG Z (HO CHI MINH) View
24 0018823/QNI PVT HERA 9364227 XVCB7 04/02/2023 14:27 CANG DQUAT-BEN PHAO View
25 23000097/CL/NAN AN THÀNH 18 8667000 XVUL2 04/02/2023 14:03 CANG CUA LO (NG.AN) View
26 00335/2023/VTU NGOC LONG 02 9333979 3WCG7 04/02/2023 14:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
27 23009132/HCM TRUNG HUY 588 9596636 3WBM9 04/02/2023 07:16 CANG SOAI RAP (DT) View
28 00334/2023/VTU SEA MEADOW 22 9186144 3FDR6 04/02/2023 11:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
29 00336/2023/VTU HAI DUONG 28 9605750 XVXM7 04/02/2023 14:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
30 66.23.RG/KGG SUPERDONG XI 9824485 XVSP9 04/02/2023 13:29 CANG RACH GIA KG View
31 00065/2023/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO I 9840386 3WAA 04/02/2023 12:09 CANG BEN DAM (VT) View
32 00064/2023/CĐ.VTU TRƯNG NHỊ 9889966 XVJB3 12/01/2023 12:00 CANG BEN DAM (VT) View
33 00096/2023/TV.VTU CAO PHÁT 89 8666214 XVTU3 01/02/2023 09:30 KHU NEO VUNG TAU View
34 00330/2023/VTU YONG DA 8 9220419 H3GZ 04/02/2023 10:00 KHU NEO VUNG TAU View
35 00332/2023/VTU PTSC THANG LONG 9457244 XVIH 04/02/2023 11:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
36 00331/2023/VTU EVEREST 3 9494292 3WTM7 04/02/2023 11:30 CANG NK TE GIACTRANG View
37 23000095/CL/NAN AMSTEL TIGER 9434515 HPRH 04/02/2023 10:52 CANG CUA LO (NG.AN) View
38 23000094/CL/NAN LOC NGUYEN 68 9379569 3WOV 04/02/2023 08:48 CANG CUA LO (NG.AN) View
39 23000093/CL/NAN PHUC KHANH 9318905 3WNE9 04/02/2023 08:44 CANG CUA LO (NG.AN) View
40 23008945/HCM CHANG HANG HUI HAI 9436109 BFBB9 05/02/2023 03:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 21 - 40 of 261.394 results
of 13.070