Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 3267.2024/KGG.HT SUPERDONG III 9622277 XVRH 16/07/2024 06:31 CANG HA TIEN KG View
2 02222/2024/VTU Lam Son 01 8119120 XVSA 15/07/2024 22:00 CANG NK MO BACH HO View
3 02221/2024/VTU NGOC LONG 02 9333979 3WCG7 15/07/2024 18:40 CANG NK BIEN DONG View
4 0112724/QNI NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 16/07/2024 05:52 CANG DQUAT-BEN PHAO View
5 240715004/DNG ASL QINGDAO 9959046 5LJA8 15/07/2024 16:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
6 01155/2024//BTN TRUNG TRAC 9886483 XVIZ3 16/07/2024 04:42 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
7 24089866/QNH YUN SHENG 9517020 V3IL3 16/07/2024 02:58 CANG CAI LAN View
8 185-2024.CM.DT/HUE GT DEMETER 9902093 7KJL 15/07/2024 21:41 CANG CHAN MAY (HUE) View
9 24089552/QNH HAI DANG 168 9663386 3WHU9 15/07/2024 23:31 CANG HON GAI View
10 01154/2024/BTN TUẤN TÚ 45 8988947 XVPT3 15/07/2024 20:47 CANG PHU QUY BTHUAN View
11 24089975/CVHHQN VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 15/07/2024 20:58 CANG CAM PHA View
12 0112624/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 15/07/2024 20:54 Cảng Dung Quất View
13 24089904/HCM VNL VOYAGER 9343297 XVFD7 15/07/2024 20:00 KHU TC GO DA (VT) View
14 24089718/HCM VIET THUAN 215-03 9928516 XVIN2 15/07/2024 21:00 KHU TC GO DA (VT) View
15 24088886/CVHHQN METEOR 9548586 D5YE9 15/07/2024 18:57 CANG CAM PHA View
16 02220/2024/VTU PORT KLANG VOYAGER 9275385 D7BD 15/07/2024 18:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
17 TTR 2407.122/THA CONFIDENCE 9494864 3FNR4 15/07/2024 15:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
18 240715005/DNG TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 15/07/2024 16:41 CANG DA NANG View
19 01027/2024/TV.VTU DREAM SKY 9839076 3EZA8 15/07/2024 16:45 CANG SP-PSA (V.TAU) View
20 01605/2024/PM.VTU VIỆT GAS 9046875 3WDV 16/07/2024 03:30 KHU NEO VUNG TAU View
Showing 1 - 20 of 361.751 results
of 18.088