Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306301 190124005/DNG LONG PHU 18 9218703 3WDF9 24/01/2019 13:40 CANG DA NANG View
306302 19007981/DNI THÀNH NAM 69 9596648 3WED9 24/01/2019 11:03 CANG DONG NAI View
306303 19007439/QNH MARIETTA 9281437 9HA2346 24/01/2019 10:52 CANG HON GAI View
306304 19007992/HCM QUANG VINH 68 9599793 3WCV9 24/01/2019 14:38 CANG Z (HO CHI MINH) View
306305 19007939/HCM PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 24/01/2019 14:38 CANG NHA BE (HCM) View
306306 190124004/DNG YM INSTRUCTION 9331086 A8KS6 24/01/2019 13:42 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306307 011919/QNI ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 24/01/2019 10:44 CANG DQUAT-BEN PHAO View
306308 19007973/HPG DIEM DIEN 29 8664735 3WXD 24/01/2019 10:43 CANG HAI PHONG View
306309 19007927/HCM TRUNG DŨNG STAR XNKQ XVKQ 24/01/2019 11:35 CANG KHANH HOI (HCM) View
306310 19007648/QNH VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 24/01/2019 10:40 CANG CAI LAN View
306311 19005994/HPG BRIDGE 9158587 3FGT8 24/01/2019 10:42 TAN CANG HAI PHONG View
306312 19007531/HCM TS TAICHUNG 9359727 BICQ 24/01/2019 14:38 CANG CAT LAI (HCM) View
306313 19006875/HCM SITC HEBEI 9712371 VROF4 24/01/2019 14:36 CANG CAT LAI (HCM) View
306314 19007678/HCM TAN CANG VICTORY 9264245 XVVD9 24/01/2019 14:38 TAN CANG HIEP PHUOC View
306315 190124003/DNG BÌNH MINH 136 8649852 BMinh136 24/01/2019 13:40 CANG DA NANG View
306316 0109-XC/2019/QNN THANH CONG 36 9557460 3WAN 25/01/2019 13:45 CANG QUI NHON(BDINH) View
306317 19007773/QNH KANG HUAN 9277644 VRAE8 24/01/2019 10:39 CANG HON GAI View
306318 19006929/HPG VENUS C 8813609 A8LX5 24/01/2019 10:25 CANG NAM DINH VU View
306319 19007929/HCM THANH LIÊM 09 9610846 XVWO 24/01/2019 14:37 CANG Z (HO CHI MINH) View
306320 19007907/HPG HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 24/01/2019 10:25 CANG HAI PHONG View
Showing 306.301 - 306.320 of 361.744 results
of 18.088