Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284921 1855543/HPG FSL BUSAN 9248954 V7FH5 02/08/2018 14:02 GREEN PORT (HP) View
284922 1854772/HPG SAN LORENZO 9625293 5BTN4 02/08/2018 14:10 PTSC DINH VU View
284923 1856801/HPG LINDAVIA 9122435 A8BI6 02/08/2018 14:11 VIP GREEN PORT View
284924 1856076/HPG MARATHA PRIDE 9422794 V7TB3 02/08/2018 14:13 HOANG DIEU (HP) View
284925 1808.007/NS/THA FORTUNE 9804992 3WIU7 02/08/2018 11:23 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284926 02110/2018/PM.VTU ISTRIA 9601912 9V9345 02/08/2018 08:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
284927 02109/2018/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 02/08/2018 08:20 CANG PV.GAS (V.TAU) View
284928 1808.009/NS/THA VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 02/08/2018 11:23 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284929 1856765/CVHHQN VINACOMIN 01 9573282 3WNC 02/08/2018 11:20 CANG CAM PHA View
284930 1808.008/NS/THA DUY PHÁT 25 8664747 3WIV9 02/08/2018 11:24 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284931 1855679/HCM CONTSHIP HUB 9235608 D5LK7 02/08/2018 17:35 TAN CANG HIEP PHUOC View
284932 1856813/CVHHQN SƠN LỘC 09 9578189 XVXJ 02/08/2018 11:22 CANG THAN CAM PHA View
284933 00687/QNN BIEN DONG STAR 9228289 3WWN 02/08/2018 14:04 CANG QUI NHON(BDINH) View
284934 1856079/HPG MOL HOPE 9629160 3FSB3 02/08/2018 14:11 CANG DINH VU - HP View
284935 1856602/HCM STARSHIP LEO 9650066 V7ZQ9 02/08/2018 17:34 CANG CAT LAI (HCM) View
284936 00040/2018 HOANG TUAN 26 9399959 XVTL 02/08/2018 10:57 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
284937 1855936/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 02/08/2018 11:18 CANG CAT LAI (HCM) View
284938 068.CM.DT/HUE KOOKYANG SINGAPORE 9354234 DSRH5 02/08/2018 11:06 CANG CHAN MAY (HUE) View
284939 1856421/HPG JJ NAGOYA 9113161 VRAL7 02/08/2018 14:10 CANG NAM DINH VU View
284940 1856098/HPG PACIFIC GRACE 9154828 3FQJ7 02/08/2018 14:09 NAM HAI View
Showing 284.921 - 284.940 of 317.670 results
of 15.884