Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
239021 1763842/HPG VINAFCO 28 3WTG 20/10/2017 16:19 TAN CANG (189) View
239022 171020003/DNG VAN LY 3WPC 20/10/2017 15:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
239023 1763323/DNI BELLE MASUKA 9370317 3ERY7 20/10/2017 15:31 CANG GO DAU (P.THAI) View
239024 171020002/DNG HAI DANG 168 3WHU9 20/10/2017 15:23 CANG TIEN SA(D.NANG) View
239025 1762150/HCM APOLLON D 9360697 A8QD6 20/10/2017 16:13 CANG CAT LAI (HCM) View
239026 1763882/HCM HYUNDAI HIGHWAY 9158575 3FGU8 20/10/2017 16:12 CANG CAT LAI (HCM) View
239027 1763673/HCM CONTSHIP BOX 9385453 5BAL4 20/10/2017 16:12 CANG CAT LAI (HCM) View
239028 1764013/HTH TRONG TRUNG 89 XVQX 20/10/2017 15:00 CANG VUNG ANG(HTINH) View
239029 1761567/HCM MOUNT CAMERON 9760598 VRPP7 20/10/2017 16:12 CANG CAT LAI (HCM) View
239030 1762608/HPG FSL BUSAN 9248954 V7FH5 20/10/2017 15:11 GREEN PORT (HP) View
239031 00348/2017/VTU HAI PHUONG SKY 9585429 3WJF9 20/10/2017 15:29 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
239032 11ĐT/QBH BINH PHUONG 68 NA2451 20/10/2017 14:59 CANG SONG GIANH View
239033 1763952/HPG BITUMEN HIKARI 9801419 3FS02 20/10/2017 15:10 XANG DAU THUONG LY View
239034 00184/QNN VAN LY 3WPC 21/10/2017 14:17 CANG QUI NHON(BDINH) View
239035 1763605/DNI EAGLE ASIA 11 9808704 3EJL5 20/10/2017 15:22 CTY VOPAK VN View
239036 1763399/HPG VAN HUNG 3WQZ 20/10/2017 14:37 TAN CANG HAI PHONG View
239037 1763878/DNI VIET GAS 3WDV 20/10/2017 15:09 CANG DONG NAI View
239038 1764017/HPG Green land XVMF 20/10/2017 14:36 CANG HAI PHONG View
239039 1763922/HCM PETROLIMEX 11 9359636 3WUS 20/10/2017 14:44 TONG KHO XANG NHA BE View
239040 1763521/HCM SUN IRIS 9207857 DSRE4 20/10/2017 14:44 CANG NHA BE (HCM) View
Showing 239.021 - 239.040 of 245.037 results
of 12.252