Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203501 1880075/HCM VINACOMIN HALONG 9581813 3WBO9 10/10/2018 16:57 CANG TAN THUAN (HCM) View
203502 1880052/HCM SMS SAKTI + LL 3003 9263796 YDA4119 10/10/2018 16:57 CANG NHA BE (HCM) View
203503 1879969/HCM SEALINK MAJU 28 9558610 9WCK8 10/10/2018 16:57 SAIGON SHIPMARIN View
203504 1877272/HCM WAN HAI 211 9048574 9VDR 10/10/2018 16:56 CANG CAT LAI (HCM) View
203505 1877320/HCM SAWASDEE BANGKOK 9122526 D7LJ 10/10/2018 16:56 CANG CAT LAI (HCM) View
203506 1879544/HCM MINH NAM 07 8118217 3WBP 10/10/2018 17:14 NM XI MANG THANGLONG View
203507 1879993/QNH LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 10/10/2018 20:29 CANG HON GAI View
203508 1879817/HPG PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 10/10/2018 16:48 NAM HAI View
203509 02061/2018/VTU PTSC HAI AN 9625126 3WLF9 10/10/2018 00:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
203510 02069/2018/VTU DYNAMIC OCEAN 05 9656515 3WHL9 10/10/2018 14:00 KHU NEO VUNG TAU View
203511 02075/2018/VTU SEA MEADOW 09 8401420 3FDT7 10/10/2018 15:00 CANG CAT LO (BRVT) View
203512 02072/2018/VTU PHONG NHA 9237852 3WEC 10/10/2018 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
203513 1879096/HPG FSL BUSAN 9248954 V7FH5 10/10/2018 16:18 GREEN PORT (HP) View
203514 1880036/DNI THANH LIÊM 09 9610846 XVWO 10/10/2018 16:19 CANG GO DAU (P.THAI) View
203515 1879520/HPG GUANGZHOU STAR 9488114 HOHW 10/10/2018 16:04 HOANG DIEU (HP) View
203516 1879696/CVHHQN MY VUONG 8915299 3WHT 10/10/2018 16:51 CANG CAM PHA View
203517 1879982/HCM THALEXIM OIL 9111034 3WRU8 10/10/2018 16:01 CANG THANH LE View
203518 02071/2018/VTU TAN CANG 66 9334131 3WXO7 10/10/2018 12:00 CANG NK MO BACH HO View
203519 02865/2018/PM.VTU HAIAN TIME 9245158 XVLV9 10/10/2018 10:45 C CAI MEP TCIT (VT) View
203520 02869/2018/PM.VTU MSC LAURENCE 9467419 3FUT9 10/10/2018 14:30 CANG QT CAI MEP View
Showing 203.501 - 203.520 of 245.057 results
of 12.253