Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284981 252.18.KS/CTO NAM KHANH 88 8667000 XVWS 09/08/2018 15:34 CANG HAI PHONG View
284982 1858605/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 08/08/2018 10:32 CANG HAI PHONG View
284983 1858361/CVHHQN JIAN FA 9132868 3FNU4 08/08/2018 10:27 CANG CAM PHA View
284984 1858547/HCM HAIAN PARK 9207560 3WMM9 08/08/2018 11:39 CANG VICT View
284985 180732/QNM ASIATIC CLOUD 9366445 9V9875 08/08/2018 11:48 CANG CHU LAI View
284986 1858859/CVHHQN VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 08/08/2018 16:37 CANG CAI LAN View
284987 1858858/CVHHQN PETROLIMEX 18 9310252 XVWI9 08/08/2018 16:36 CANG HON GAI View
284988 000577/CL/NAN PULAU GALEN 9827164 V7ZO9 08/08/2018 09:47 CANG CUA LO (NG.AN) View
284989 1858997/HPG NAM KHANH 89 8667294 3WRT 08/08/2018 09:45 CANG HAI PHONG View
284990 02166/2018/PM.VTU HỮU NGHỊ 02 9535498 3WLG9 08/08/2018 08:00 CANG POSCO SS VINA View
284991 1858969/HPG LỘC NGUYÊN 68 9379569 3WOV 08/08/2018 09:37 CANG HAI PHONG View
284992 1858637/HPG PL HAU LAAM 9107382 3FFR3 08/08/2018 09:38 GREEN PORT (HP) View
284993 00057/2018/QTI THANH THÀNH ĐẠT 09 9510175 3WXP 08/08/2018 09:20 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
284994 1858959/DNI TRƯỜNG XUÂN 18 8665038 3WVI 08/08/2018 09:10 CANG GO DAU (P.THAI) View
284995 180808004/DNG PACIFIC OCEAN 01 8868276 XVQH9 08/08/2018 09:02 CANG DA NANG View
284996 1858244/QNH DENSA JAGUAR 9586837 9HA2604 08/08/2018 09:53 CANG HON GAI View
284997 1858790/HCM Victoria 68 9608594 3WKG9 08/08/2018 11:38 CANG TAN THUAN (HCM) View
284998 180808003/DNG DEVELOPMENT 8822105 3WCA 08/08/2018 09:03 CANG DA NANG View
284999 1858854/HPG SITC HAIPHONG 9261384 VRJQ8 08/08/2018 08:54 CANG DINH VU - HP View
285000 1858345/HPG AS FRIDA 9248928 CQIW5 08/08/2018 08:53 TAN CANG HAI PHONG View
Showing 284.981 - 285.000 of 318.504 results
of 15.926