Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 231208002/DNG WAN HAI 275 9493286 BHLF 08/12/2023 08:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
2 231208005/DNG ORIENTAL LUNA 9363443 3ETO3 08/12/2023 14:10 CANG DA NANG View
3 231208001/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 08/12/2023 07:44 CANG TIEN SA(D.NANG) View
4 231208004/DNG THANH LIÊM 09 9610846 XVWO 08/12/2023 14:30 CANG DA NANG View
5 23138693/HCM PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 09/12/2023 15:30 CANG NHA BE (HCM) View
6 23138027/HCM VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 08/12/2023 16:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
7 23138390/HCM HOANG TUAN 69 9511985 3WYX 08/12/2023 15:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
8 23138933/HPG HỢP NHẤT 856 9669292 3WLB9 08/12/2023 16:23 CANG VAT CACH (HP) View
9 23138241/DNI A STAR 9159816 TRAO5 08/12/2023 11:16 CANG GO DAU (P.THAI) View
10 03771/2023/VTU SONG DINH 01 8416891 XVSJ 08/12/2023 20:00 CANG VIETSOV PETRO View
11 03764/2023/VTU ARDMORE SEAVANTAGE 9637076 V7CD9 08/12/2023 09:00 CANG CU LAO TAO VT View
12 23138935/HPG TUẤN CƯỜNG 88 9608489 XVLJ9 08/12/2023 16:21 CANG HAI PHONG View
13 020/12/23/CVHHNT-BN PHƯƠNG NAM 57 8656477 3WKU 08/12/2023 14:30 CANG CAM RANH(K.HOA) View
14 23138916/HCM PACIFIC 18 7810325 3WDG9 08/12/2023 15:00 CANG SOAI RAP (DT) View
15 23138475/HCM HOANG TRIEU 69 9548093 XVIR 08/12/2023 14:30 CANG NHA BE (HCM) View
16 018/12/23/CVHHNT-BN VINACOMIN HALONG 9581813 3WBO9 06/12/2023 11:50 CANG CAM RANH(K.HOA) View
17 23138430/HCM MTT SAISUNEE 9813852 9MRO9 08/12/2023 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
18 23134623/HCM WAN HAI 367 9954462 9V7852 08/12/2023 19:00 CANG CAT LAI (HCM) View
19 23136036/HCM AS SERENA 9335812 5LDH7 08/12/2023 14:30 CANG CAT LAI (HCM) View
20 23137249/HCM KAPITAN AFANASYEV 9130133 5LJB8 08/12/2023 15:30 CANG CONT SPITC View
Showing 1 - 20 of 318.551 results
of 15.928