Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 1898547/HCM SINOTRANS KEELUNG 9792632 VRQA6 07/12/2018 14:43 TAN CANG HIEP PHUOC View
268462 1898578/DNI PETROGAS 05 8820171 3WFK 07/12/2018 14:47 CANG GO DAU (P.THAI) View
268463 1898371/HCM NORDLION 9626235 5BBE4 07/12/2018 15:02 CANG CAT LAI (HCM) View
268464 1899027/DNI THANH DAT 02-BLC 8666238 XVRY 07/12/2018 14:46 CANG GO DAU (P.THAI) View
268465 1898334/HCM PROMOTE 9159309 JVTY6 07/12/2018 15:01 CANG VICT View
268466 1897591/HCM CSCL PANAMA 9385972 VRDY5 08/12/2018 08:25 CANG CAT LAI (HCM) View
268467 181207005/DNG VENUS 08 9020132 3EMV3 07/12/2018 14:38 CANG DA NANG View
268468 181207004/DNG HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 07/12/2018 14:37 CANG DA NANG View
268469 181207003/DNG HẢI NAM 67 9574755 XVFG 07/12/2018 14:36 CANG DA NANG View
268470 02781/2018/VTU THIEN UNG-01 9447615 3WAA9 04/12/2018 13:00 CANG NK MO BACH HO View
268471 02809/2018/VTU TAN CANG 67 9515515 3FCY9 06/12/2018 22:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
268472 02812/2018/VTU PTSC HAI AN 9625126 3WLF9 07/12/2018 00:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
268473 03537/2018/PM.VTU EL MATADOR 9750048 5BHF4 07/12/2018 06:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
268474 03539/2018/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 07/12/2018 08:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268475 03541/2018/PM.VTU AN THANG 39 8665325 3WRJ 07/12/2018 09:00 CANG INTERFLOUR (VT) View
268476 03538/2018/PM.VTU HUYỀN TRANG 02 9321354 3WGY 07/12/2018 09:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
268477 02794/2018/VTU HYUNDAI BANGKOK 9323510 3EIN6 07/12/2018 10:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268478 02800/2018/VTU APL RAFFLES 9631979 9V5388 07/12/2018 10:00 CANG QT CAI MEP View
268479 03540/2018/PM.VTU VŨ GIA 05 8668341 XVEO9 07/12/2018 10:00 CANG CAM PHA (VT) View
268480 1898746/HCM SILVER SMOOTH 9563029 VRFP8 07/12/2018 15:01 CANG T.THUAN DONG View
Showing 268.461 - 268.480 of 317.659 results
of 15.883