Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 240145/QNM HAPPINESS FRONTIER 9598074 V7A2203 16/04/2024 13:22 CANG CHU LAI View
2 2737.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 16/04/2024 13:29 CANG HOA BINH KGIANG View
3 2736.2024/KGG.PQ SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 16/04/2024 13:28 CANG BAI VONG KGIANG View
4 24045765/QNH OCEAN STAR 9310771 VRCT3 16/04/2024 13:30 CANG HON GAI View
5 2735.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 8 9847774 3WQG7 16/04/2024 13:27 CANG BAI VONG KGIANG View
6 1821.2024/KGG.HT SUPERDONG III 9622277 XVRH 16/04/2024 13:13 CANG HA TIEN KG View
7 1240.2024.RG/KGG SUPERDONG VII 9784946 3WML9 16/04/2024 13:10 CANG RACH GIA KG View
8 1820.2024/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 16/04/2024 13:10 CANG BINH AN KGIANG View
9 1239.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 16/04/2024 13:06 CANG RACH GIA KG View
10 00347/2024/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO I 9840386 3WAA 16/04/2024 12:40 CANG TAUKHACH CONDAO View
11 2734.2024/KGG.PQ THRIVING 17 XVCN4 XVCN4 16/04/2024 12:34 CANG QUOC CHANH KG View
12 2733.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 5 9855252 3WQC7 16/04/2024 12:30 CANG BAI VONG KGIANG View
13 2732.2024/KGG.PQ THRIVING 9 9892420 XVHW3 16/04/2024 12:24 CANG QUOC CHANH KG View
14 1238.2024.RG/KGG THRIVING 16 1028396 XVZN2 16/04/2024 12:17 CANG RACH GIA KG View
15 101-2024.CM.DT/HUE MT HÀ NỘI 07 9502403 XVSH 16/04/2024 11:46 CANG CHAN MAY (HUE) View
16 222.2024.RG/KGG SUPERDONG II 8669072 XVFZ 16/04/2024 12:09 CANG NAM DU KGIANG View
17 2731.2024/KGG.PQ SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 16/04/2024 12:10 CANG BAI VONG KGIANG View
18 2730.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 18 9945801 XVII2 16/04/2024 12:06 CANG BAI VONG KGIANG View
19 1819.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 16/04/2024 11:54 CANG HA TIEN KG View
20 00345/2024/CĐ.VTU CÔN ĐẢO EXPRESS 36 9879600 XVHD3 16/04/2024 11:20 CANG BEN DAM (VT) View
Showing 1 - 20 of 342.686 results
of 17.135