Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 1777962/HPG GUI FEI 9634074 3EYY4 20/12/2017 15:37 HAI DANG (CELL GAS) View
306322 01211/2017/PM.VTU ACX PEARL 9360623 3ETN4 20/12/2017 20:25 TANCANG CAI MEP TVAI View
306323 1778024/HPG ELEGANT ACE 9561265 ZGAG 20/12/2017 15:36 CP DINH VU View
306324 1777952/HCM VIETSUN FORTUNE 3WMB9 20/12/2017 16:59 CANG TAN THUAN (HCM) View
306325 1778040/HCM PHÚ SƠN 10 3WLN 20/12/2017 15:49 CANG SPCT (HCM) View
306326 1778017/HPG QI LIN SONG 9416771 VRHA8 20/12/2017 15:09 CANG HAI PHONG View
306327 1777044/HCM MOROTAI 9132399 PNJU 20/12/2017 17:31 CANG CAT LAI (HCM) View
306328 1775963/HCM SAWASDEE BANGKOK 9122526 D7LJ 20/12/2017 16:57 CANG CAT LAI (HCM) View
306329 000180/CL/NAN PHUC HUNG 3WOE 20/12/2017 15:03 CANG CUA LO (NG.AN) View
306330 1777497/HPG TRIUMPH 9342798 C6WN2 20/12/2017 15:05 TAN CANG HAI PHONG View
306331 1777207/HPG OKEE ALBA 9236212 A8DT8 20/12/2017 14:50 TAN CANG HAI PHONG View
306332 1777943/HCM TRUONG HAI STAR 3 3WMN9 20/12/2017 16:58 CANG VICT View
306333 1777892/DNI EPIC BONAIRE 9743253 9V2945 20/12/2017 14:37 CANG GO DAU (P.THAI) View
306334 1777770/HPG MODERN LINK 9188829 H3HZ 20/12/2017 14:38 TAN CANG HAI PHONG View
306335 01210/2017/PM.VTU ZIM KINGSTON 9389693 9HSZ9 20/12/2017 16:54 TANCANG CAI MEP TVAI View
306336 01209/2017/PM.VTU HAIAN BELL 3WIH7 20/12/2017 14:42 C CAI MEP TCIT (VT) View
306337 1777959/CVHHQN PHUONG DONG 568 XVWQ 20/12/2017 13:47 CANG CAM PHA View
306338 1777937/DNI APOLLO PACIFIC 3WMN 20/12/2017 13:29 CANG GO DAU (P.THAI) View
306339 1777825/HPG SPIRIT OF CAPE TOWN 9178290 MCBF4 20/12/2017 11:54 DINH VU NAM HAI View
306340 1777985/HPG SITC PYEONGTAEK 9245043 VROJ9 20/12/2017 16:28 CANG DINH VU - HP View
Showing 306.321 - 306.340 of 317.420 results
of 15.871