Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261401 1766351/HPG VSICO PIONEER 3WTR 03/11/2017 09:29 PTSC DINH VU View
261402 1765755/HPG FSL SANTOS 9248928 V7EK6 03/11/2017 09:01 CANG HAI AN View
261403 1766467/HCM THANA BHUM 9300142 9VBE3 03/11/2017 16:04 CANG VICT View
261404 1767159/HCM VIETSUN FORTUNE 3WMB9 03/11/2017 16:03 CANG KHANH HOI (HCM) View
261405 1767132/HPG THUY AN 16 3WYB 03/11/2017 08:18 CANG HAI PHONG View
261406 1766974/HPG WAN HAI 171 9380257 VRFC9 03/11/2017 07:56 TAN CANG HAI PHONG View
261407 015717/QNI PETROGAS 05 3WFK 02/11/2017 21:42 CANG DQUAT-BEN PHAO View
261408 1767036/NTG MD STAR 9119189 XVVO 02/11/2017 21:37 Cảng đầm môn View
261409 00205/QNN VAN HUNG 3WQZ 03/11/2017 07:29 CANG QUI NHON(BDINH) View
261410 1767144/HPG TAN CANG PIONEER 3WLM9 02/11/2017 17:33 CANG HAI PHONG View
261411 1767122/HPG DYNAMIC OCEAN 01 3WAY9 02/11/2017 17:28 CANG HAI PHONG View
261412 1767101/HCM NGHIA HAI 02 3WHH 02/11/2017 17:19 CANG SPCT (HCM) View
261413 1766282/HCM ORIENTAL BRIGHT 9412804 3EME9 02/11/2017 17:03 CANG CAT LAI (HCM) View
261414 1766860/HCM ISEACO FORTUNE 9138159 3FRS7 02/11/2017 17:03 CANG CAT LAI (HCM) View
261415 1766840/HCM KMTC ULSAN 9131864 DSRD9 02/11/2017 17:03 CANG CAT LAI (HCM) View
261416 1765046/HCM CAPE MAHON 9348857 C4YB2 02/11/2017 16:59 CANG CAT LAI (HCM) View
261417 00399/2017/VTU MOL BENEFACTOR 9739666 VRPJ6 02/11/2017 16:54 C CAI MEP TCIT (VT) View
261418 1766904/HCM AISOPOS II 9640994 D5JX8 02/11/2017 16:58 CANG CAT LAI (HCM) View
261419 1766019/HCM HAI SU 1 9216846 VRQQ2 02/11/2017 16:57 CANG CAT LAI (HCM) View
261420 1763244/HCM RUI JI STAR 9010058 HOYC 02/11/2017 16:58 CANG SPCT (HCM) View
Showing 261.401 - 261.420 of 268.474 results
of 13.424