Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260301 1770090/HCM LONGHUNG 5 9376933 3FJR4 15/11/2017 17:00 TONG KHO XANG NHA BE View
260302 1769831/HPG WAN HAI 267 9233648 9VDB6 15/11/2017 16:58 TAN CANG HAI PHONG View
260303 020517/QNI AULAC DRAGON 3WGC 15/11/2017 16:47 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260304 1770016/HPG BICH THANH 18 3WLA9 15/11/2017 16:46 CANG HAI PHONG View
260305 1769864/HCM WOOJIN CHEMS 9220196 D7OB 15/11/2017 17:00 CANG NHA BE (HCM) View
260306 00922/2017/PM.VTU ACX DIAMOND 9360609 9VFL3 15/11/2017 22:19 TANCANG CAI MEP TVAI View
260307 1769976/HPG GAS EMPEROR 9109316 3EDH4 15/11/2017 16:37 XANG DAU DINH VU View
260308 1768907/HCM MOL HOPE 9629160 3FSB3 15/11/2017 16:35 CANG CAT LAI (HCM) View
260309 1769956/HCM VSG PRIDE 9146912 3EPB3 15/11/2017 16:36 CANG KHANH HOI (HCM) View
260310 1769347/HPG FSL BUSAN 9248954 V7FH5 15/11/2017 16:29 GREEN PORT (HP) View
260311 1769868/HCM YOU SHEN 2 9596454 BIAF2 15/11/2017 16:34 TONG KHO XANG NHA BE View
260312 1769978/HPG NASHICO 08 9586980 3WAT9 15/11/2017 16:28 CANG CA HA LONG View
260313 1769463/HCM PHUC KHANH 3WNE9 15/11/2017 16:33 CANG BEN NGHE (HCM) View
260314 1768912/HCM MOL HORIZON 9629158 3EVD8 15/11/2017 16:34 TAN CANG HIEP PHUOC View
260315 00921/2017/PM.VTU MAERSK EMERALD 9502910 2FQE2 15/11/2017 16:35 CANG QT CAI MEP View
260316 1769619/HPG LIMCO ACE XVIZ 15/11/2017 16:15 HOANG DIEU (HP) View
260317 1769397/HPG AS RICCARDA 9449869 V2GT7 15/11/2017 16:14 VIP GREEN PORT View
260318 1770078/HPG Tiến Đạt 36 3WDC 15/11/2017 16:03 CANG HAI PHONG View
260319 1769557/HPG SUNNY LOTUS 9641156 3FYW7 15/11/2017 15:55 DINH VU NAM HAI View
260320 020417/QNI HAI HA 88 3WCL9 15/11/2017 15:50 CANG DQUAT-BEN PHAO View
Showing 260.301 - 260.320 of 268.465 results
of 13.424