Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 69.2023/KGG.HT SUPERDONG III 9622277 XVRH 24/03/2023 12:11 CANG HA TIEN KG View
2 23023130/HCM BEETHOVEN 9506382 D5CE3 23/03/2023 20:00 CANG CAT LAI (HCM) View
3 23024516/HCM NASICO SKY 9560883 3WGF9 23/03/2023 11:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
4 23025134/HCM SITC XIANDE 9940203 VRUZ2 24/03/2023 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
5 23022829/HCM NAKSKOV MAERSK 9885130 OYLZ2 23/03/2023 21:58 CANG CAT LAI (HCM) View
6 23025432/HCM SITC KAWASAKI 9412854 VROY4 23/03/2023 20:30 CANG CAT LAI (HCM) View
7 23025446/HCM ISEACO FORTUNE 9138159 3FRS7 23/03/2023 20:30 CANG CAT LAI (HCM) View
8 00238/2023/CĐ.VTU CÔN ĐẢO EXPRESS 36 9879600 XVHD3 24/03/2023 13:00 CANG BEN DAM (VT) View
9 23025247/HCM PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 23/03/2023 15:30 CANG CONT SPITC View
10 23025444/HCM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 23/03/2023 14:00 CANG VICT View
11 23024439/HCM MITRA BHUM 9365673 S6BK8 23/03/2023 09:30 CANG CAT LAI (HCM) View
12 23024638/HCM SITC PYEONGTAEK 9245043 VROJ9 23/03/2023 02:00 CANG CAT LAI (HCM) View
13 192.2023/KGG.PQ SUPERDONG V 9693044 XVPQ9 24/03/2023 12:04 CANG BAI VONG KGIANG View
14 23024541/HCM SITC RUNDE 9918729 VRUS3 22/03/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
15 170.23.ND/KGG SUPERDONG II 8669072 XVFZ 24/03/2023 12:01 CANG NAM DU KGIANG View
16 00236/2023/CĐ.VTU TRUNG TRAC 9886483 XVIZ3 24/03/2023 14:00 CANG BEN DAM (VT) View
17 23.ĐT/QBH THẮNG LỢI 126 9323613 3WHM 24/03/2023 12:09 CANG HON LA (Q.BINH) View
18 00785/2023/VTU UNIWISDOM 9188673 V3TS3 24/03/2023 15:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
19 00784/2023/VTU CMA CGM HERMES 9882499 9HA5498 24/03/2023 15:30 GEMALINK View
20 169.23.ND/KGG SUPERDONG XI 9824485 XVSP9 24/03/2023 11:26 CANG NAM DU KGIANG View
Showing 1 - 20 of 268.455 results
of 13.423