Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260361 19101521/CVHHQN BULK CARINA 9780976 V7YD8 11/11/2019 02:48 CANG CAM PHA View
260362 1911.052/NS/THA PHUC HOANG 25 9547908 XVXT 10/11/2019 23:10 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260363 148 ĐDHL/QBH PRINCE HENRY 9614127 VRIN8 10/11/2019 20:21 CANG HON LA (Q.BINH) View
260364 000865/2019/CL/NAN BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 10/11/2019 19:08 CANG CUA LO (NG.AN) View
260365 000867/2019/CL/NAN NHÀ BÈ 10 9355381 XVEC7 10/11/2019 19:08 CANG CUA LO (NG.AN) View
260366 19100807/cvhhqn EM JADE 9405007 3FAV 10/11/2019 20:05 CANG CAM PHA View
260367 1911.053/NS GOLDEN SUN 9135511 3FSW9 10/11/2019 23:09 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260368 19101424/CVHHQN THÀNH PHÁT 03 3WRE 3WRE 11/11/2019 06:24 CANG HON GAI View
260369 03615/2019/PM.VTU MSC ALEXA 9129873 3FPP6 10/11/2019 16:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260370 03618/2019/PM.VTU HAI BINH 16 9525637 XVKS 10/11/2019 15:20 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260371 03608/2019/PM.VTU Ngọc Minh 45 - BLC 9703136 3WKL9 10/11/2019 14:00 KHU NEO VUNG TAU View
260372 03620/2019/PM.VTU SOVEREIGN MAERSK 9120841 OYGA2 10/11/2019 15:45 TANCANG CAI MEP TVAI View
260373 00134/2019/CD.VTU Nghĩa Thành 27 8665777 NT27 10/11/2019 15:30 CANG BEN DAM (VT) View
260374 03621/2019/PM.VTU HOÀNG LỘC 25 8667866 HL25 10/11/2019 16:20 CANG BA RIA VUNG TAU View
260375 03614/2019/PM.VTU CONTI CRYSTAL 9293820 CQIF2 10/11/2019 14:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
260376 03616/2019/PM.VTU TAY SON 1 9329980 XVFS 10/11/2019 15:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
260377 03617/2019/PM.VTU OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 10/11/2019 15:15 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260378 03619/2019/PM.VTU VMU SHIRAI 8910330 3WQT9 10/11/2019 15:30 KHU NEO VUNG TAU View
260379 19101210/HPG TRUONG PHAT 01-ALCI 9544774 3WGE9 11/11/2019 08:07 CANG HAI PHONG View
260380 04309/2019/VTU OCEAN 01 9128350 3ERK8 10/11/2019 19:00 CANG CAT LO (BRVT) View
Showing 260.361 - 260.380 of 355.249 results
of 17.763