Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 185-2024.CM.DT/HUE GT DEMETER 9902093 7KJL 15/07/2024 21:41 CANG CHAN MAY (HUE) View
22 24089552/QNH HAI DANG 168 9663386 3WHU9 15/07/2024 23:31 CANG HON GAI View
23 01154/2024/BTN TUẤN TÚ 45 8988947 XVPT3 15/07/2024 20:47 CANG PHU QUY BTHUAN View
24 24089975/CVHHQN VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 15/07/2024 20:58 CANG CAM PHA View
25 0112624/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 15/07/2024 20:54 Cảng Dung Quất View
26 24089904/HCM VNL VOYAGER 9343297 XVFD7 15/07/2024 20:00 KHU TC GO DA (VT) View
27 24089718/HCM VIET THUAN 215-03 9928516 XVIN2 15/07/2024 21:00 KHU TC GO DA (VT) View
28 24088886/CVHHQN METEOR 9548586 D5YE9 15/07/2024 18:57 CANG CAM PHA View
29 02220/2024/VTU PORT KLANG VOYAGER 9275385 D7BD 15/07/2024 18:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
30 TTR 2407.122/THA CONFIDENCE 9494864 3FNR4 15/07/2024 15:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
31 240715005/DNG TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 15/07/2024 16:41 CANG DA NANG View
32 01027/2024/TV.VTU DREAM SKY 9839076 3EZA8 15/07/2024 16:45 CANG SP-PSA (V.TAU) View
33 01605/2024/PM.VTU VIỆT GAS 9046875 3WDV 16/07/2024 03:30 KHU NEO VUNG TAU View
34 5070.2024/KGG.PQ THRIVING 8 9908877 XVKS3 15/07/2024 17:58 CANG QUOC CHANH KG View
35 5069.2024/KGG.PQ BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 15/07/2024 17:55 CANG HOA BINH KGIANG View
36 01608/2024/PM.VTU SEA FORCE 2 9382530 XVFN7 15/07/2024 16:30 CANG QT CAI MEP View
37 01607/2024/PM.VTU SEA TIGER 2 9377872 3WQP7 15/07/2024 16:30 CANG QT CAI MEP View
38 01606/2024/PM.VTU BELFOREST 9698185 LAQK8 15/07/2024 16:30 KHU NEO VUNG TAU View
39 3266.2024/KGG.HT THRIVING 7 9840403 3WAR7 15/07/2024 17:43 CANG THACH THOI KG View
40 3265.2024/KGG.HT BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 15/07/2024 17:40 CANG BINH AN KGIANG View
Showing 21 - 40 of 361.764 results
of 18.089