Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
355241 1765409/HPG Bình Dương 666 3WLJ 26/10/2017 15:09 CANG HAI PHONG View
355242 1764880/HCM T PRIME 9611503 V7OG5 26/10/2017 16:51 CANG TAN THUAN (HCM) View
355243 1765544/HPG An Phú 868 3WMR 26/10/2017 15:08 CANG VAT CACH (HP) View
355244 1765195/HCM VTC OCEAN 9191046 3WYY 26/10/2017 16:51 CANG SOAI RAP (DT) View
355245 1764325/HPG BIEN DONG STAR 9228289 3WWN 26/10/2017 14:40 CANG DINH VU - HP View
355246 1764633/HCM THANA BHUM 9300142 9VBE3 26/10/2017 16:51 CANG VICT View
355247 008.TA.DT/HUE THANH MINH 09 3WMB 26/10/2017 15:24 CANG THUAN AN (HUE) View
355248 1765540/HCM HẢI DƯƠNG 07 XVSF 26/10/2017 14:28 TAN CANG HIEP PHUOC View
355249 1764913/HCM HUU NGHI 139 3WQD9 26/10/2017 16:51 TONG KHO XANG NHA BE View
355250 00373/2017/VTU THANH VAN 16 9748942 3WPQ9 26/10/2017 16:14 KHU NEO VUNG TAU View
355251 1763801/HCM HAI SU 2 9216858 VRQU3 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355252 1765434/QNH PHUONG DONG 568 XVWQ 26/10/2017 14:15 NM XI MANG THANGLONG View
355253 1765018/HCM HYUNDAI HIGHWAY 9158575 3FGU8 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355254 1765220/HCM NORDPUMA 9626259 5BEN4 26/10/2017 16:52 CANG VICT View
355255 1764514/HCM RHL ASTRUM 9334844 A8JE8 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355256 1765247/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 26/10/2017 16:51 CANG CAT LAI (HCM) View
355257 1765236/HCM SITC HEBEI 9712371 VROF4 26/10/2017 16:51 CANG CAT LAI (HCM) View
355258 1765128/HCM MORNING VISHIP XVHH 26/10/2017 16:51 CANG BEN NGHE (HCM) View
355259 1765367/HCM FORTUNE NAVIGATOR XVPF 26/10/2017 16:52 CANG TAN THUAN (HCM) View
355260 00371/2017/VTU OOCL MIAMI 9477892 VRLJ4 26/10/2017 11:29 C CAI MEP TCIT (VT) View
Showing 355.241 - 355.260 of 361.758 results
of 18.088