Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 3363.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 21/07/2024 13:39 CANG HA TIEN KG View
2 5217.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 21/07/2024 13:28 CANG HOA BINH KGIANG View
3 5216.2024/KGG.PQ SUPERDONG IX 9804679 3WYN8 21/07/2024 13:28 CANG BAI VONG KGIANG View
4 5215.2024/KGG.PQ SUPERDONG III 9622277 XVRH 21/07/2024 13:26 CANG BAI VONG KGIANG View
5 5214.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 27 9945813 XVIO2 21/07/2024 13:25 CANG BAI VONG KGIANG View
6 524.2024.ND/KGG HOA BINH SHIP 01 9863388 3WZC7 21/07/2024 13:11 CANG NAM DU KGIANG View
7 00766/2024/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO II 9850056 3WSP7 21/07/2024 12:40 CANG TAUKHACH CONDAO View
8 3362.2024/KGG.HT SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 21/07/2024 13:10 CANG HA TIEN KG View
9 2476.2024.RG/KGG SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 21/07/2024 12:58 CANG RACH GIA KG View
10 24089512/QNH IVY ALLIANCE 9473834 V7UN4 21/07/2024 13:11 CANG HON GAI View
11 2475.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 18 9945801 XVII2 21/07/2024 12:56 CANG RACH GIA KG View
12 042/07/24/CVHHNT-BN/042/07/24/CVHHNT-BN GIA BAO 68 9647162 3WFB9 21/07/2024 12:45 CANG CAM RANH(K.HOA) View
13 2474.2024.RG/KGG THRIVING 16 1028396 XVZN2 21/07/2024 12:45 CANG RACH GIA KG View
14 3361.2024/KGG.HT BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 21/07/2024 12:39 CANG BINH AN KGIANG View
15 00764/2024/CĐ.VTU TRƯNG NHỊ 9889966 XVJB3 21/07/2024 12:00 CANG BEN DAM (VT) View
16 00765/2024/CĐ.VTU CÔN ĐẢO EXPRESS 36 9879600 XVHD3 21/07/2024 12:00 CANG BEN DAM (VT) View
17 00763/2024/CĐ.VTU THĂNG LONG - XVZT2 21/07/2024 12:00 CANG BEN DAM (VT) View
18 5213.2024/KGG.PQ SUPERDONG IV 9647265 3WDS9 21/07/2024 12:32 CANG BAI VONG KGIANG View
19 2474.2024.RG/KGG SUPERDONG XI 9824485 XVSP9 21/07/2024 12:26 CANG RACH GIA KG View
20 5212.2024/KGG.PQ THRIVING 9 9892420 XVHW3 21/07/2024 12:24 CANG QUOC CHANH KG View
Showing 1 - 20 of 362.842 results
of 18.143